Glaston sijoituskohteena


Factsheet

Sijoittajat » Glaston sijoituskohteena » Factsheet


Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Sijoittajat » Glaston sijoituskohteena » Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Maaliskuussa 2016 Glastonin hallitus vahvisti yhtiön päivitetyt strategiset painopisteet ja taloudelliset tavoitteet kaudelle 2016-2018. Glaston siirtyy uuteen strategiseen vaiheeseen, jonka kulmakiviä ovat kasvu ja teknologiajohtajuus sekä toimialan paras asiakaskokemus.

Glastonin tavoitteena on olla toimialansa edelläkävijä, jonka tunnusmerkkejä ovat teknologiajohtajuus sekä korkea laatu. Glastonin ydinosaaminen on tasokarkaisuteknologiassa. Tässä segmentissä yhtiön globaali markkinaosuus on hieman alle 40 % *). Jatkuvan tuotekehityksen ja säännöllisesti uudistuvan tuotetarjoaman avulla Glaston vahvistaa entisestään asemaansa ja kilpailukykyään markkinoilla sekä uuslaitemyynnissä että huoltopalveluissa. Kasvutavoitetta tukee arkkitehtuurilasin kasvava kysyntä.

Ydinliiketoimintaan tukeutuvia kasvumahdollisuuksia Glaston hakee tasokarkaisuteknologian lisäksi myös muista turvalasituoteryhmistä, kuten taivutuksesta, taivutuskarkaisusta ja laminoinnista.

Innovatiiviset lasiteknologiat sekä digitalisaatio tuovat Glastonille merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uudet lasiteknologiat mahdollistavat laajentumista uusille alueille: Glaston on investoinnut Kalifornialaiseen älylasien kehittämiseen erikoistuneeseen yritykseen.

Laaja ja lisääntyvä asennettu konekanta luo pohjan huollon kasvulle.

Glastonin hallitus on vahvistanut taloudelliset tavoitteet Glaston Oyj Abp:lle
Glaston arvioi lasikonemarkkinoiden kasvavan vuoteen 2018 asti noin 3-5 prosenttia vuodessa.

Glastonin taloudelliset tavoitteet vuosille 2016-2018 ovat:
– Markkinoiden kasvun ylittävä vuosittainen liikevaihdon kasvu (CAGR)
– Liikevoittomarginaali (EBIT) yli 8 prosenttia ilman kertaluonteisia eriä kauden päättyessä
– Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) yli 20 prosenttia kauden päättyessä


Toimitusjohtajan katsaus

Sijoittajat » Glaston sijoituskohteena » Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Arto Metsänen tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksessa 23.4.2018:

”Glastonin vuosi käynnistyi vauhdikkaasti. Ensimmäisen neljänneksen tilaukset kasvoivat 23 % 26,5 miljoonaan euroon, mikä on yleisesti hiljaiselle vuoden alulle hyvä taso. EMEA-alueella oli paljon aktiviteettia, ja Aasian myyntialueella nähtiin vahvaa kehitystä. Pohjois-Amerikan tilaukset jäivät viime vuodesta.

Liikevaihto oli 24,8 miljoonaa euroa, joka on 7 % vähemmän edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon laskuun vaikutti viime vuonna myyty esikäsittelyliiketoiminta sekä dollarin heikkous. Vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisvuoden tasolla: 1,0 miljoonaa euroa.

Strategiamme mukaisesti jatkoimme panostuksiamme tuotekehitykseen ja erityisesti tuotteidemme ja palveluidemme digitalisuuteen sekä kehittyviin lasiteknologioihin. Alkuvuodesta digitaalisissa huoltopalveluissa otettiin edistysaskelia erityisesti ennakoivan kunnossapidon alueella. Kehittyvät Teknologiat -yksikössä Heliotrope-nanoteknologiahanke eteni suunnitelmien mukaisesti. Prototyyppilinja hyväksyttiin maaliskuussa, ja elektrolyyttimateriaalin testauksessa edistyttiin. Mikäli projektin viimeiset vaiheet toteutuvat suunnitellusti, voi ensimmäisen pilottilinjan tilaus tapahtua jo tänä vuonna.

Älylasin potentiaali on mittava ja älylasimarkkinoiden ennustetaan kasvavan lähivuosina merkittävästi.

Alamme teknologiajohtajana osallistumme Kehittyvät Teknologiat -yksikön puitteissa aktiivisesti uusien lasiteknologioiden kehittämiseksi ja niiden soveltamiseksi käytäntöön. Heliotrope-projektin lisäksi yksikössä on vireillä lähes kymmenen hanketta ajoneuvo-, aurinkoenergia- ja ilmailuteollisuuteen liittyen. Kehittyvät Teknologiat -yksikön liiketoiminnan rakentamisella on erityisen suuri rooli Glastonin kasvussa ja omistaja-arvon kasvattamisessa seuraavan 3─5 vuoden aikana.”
 


Tulosohjeistus

Sijoittajat » Glaston sijoituskohteena » Tulosohjeistus

Glastonin näkymät vuodelle 2018, 23.4.2018 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti:

Edeltävän kuuden kuukauden tasainen tilauskertymä ja myönteinen markkinakehitys luovat hyvät edellytykset kannattavalle kasvulle vuonna 2018. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2017. (Koko vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa uuden IFRS 15 -tuloutusstandardin mukaisesti).

Edelliset näkymät

Näkymät vuodelle 2018, julkaistu 8.2.2018:

Vaikka tilauskanta oli vuoden 2017 lopussa edellisvuotta alhaisempi, toisen vuosipuoliskon hyvä tilauskertymä ja myönteinen markkinakehitys luovat hyvät edellytykset kannattavalle kasvulle vuonna 2018. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2017. (Koko vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,4 miljoonaa euroa.)


Täsmennetyt näkymät 30.10.2017 julkaistun tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsauksen mukaisesti:

Kolmannella vuosineljänneksellä lasinjalostusmarkkinoiden kehitys jatkui pääosin myönteisenä. Maailmantalouden pitkään jatkunut epävakaus ja poliittisten jännitteiden lisääntyminen tietyillä alueilla vaikuttavat asiakkaiden investointihalukkuuteen, ja päätöksentekoajat ovat pidentyneet. Merkkejä markkinoiden pysyvästä muutoksesta ei ole kuitenkaan havaittavissa. Arvioimme myönteisen markkinakehityksen jatkuvan.

Glastonin tammi-syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin koko vuonna 2016. Aiemmin vuoden 2017 vertailukelpoisen liiketuloksen arvioitiin paranevan vuodesta 2016.

Glaston täsmentää näkymiään ja arvioi nyt koko vuoden 2017 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 4,0 – 5,5 miljoonaa euroa. (Aiemmat näkymät: Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. Koko vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa.)

10.8.2017 julkaistun puolivuosikatsauksen mukaisesti:
NÄKYMÄT ENNALLAAN
Hiljaisen ensimmäisen neljänneksen jälkeen lasinjalostusmarkkinat aktivoituivat jonkin verran toisella vuosineljänneksellä.  Maailmantalouden pitkään jatkunut epävakaus ja poliittisten jännitteiden lisääntyminen tietyillä alueilla vaikuttavat asiakkaiden investointihalukkuuteen, ja päätöksentekoajat ovat pidentyneet. Merkkejä markkinoiden pysyvästä muutoksesta ei ole kuitenkaan havaittavissa. Arvioimme myönteisen markkinakehityksen jatkuvan.

Alkuvuoden hyvä tilauskanta, myönteinen markkinakehitys ja tehdyt säästötoimenpiteet luovat hyvät edellytykset toiminnan kehittämiselle vuonna 2017. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. (Koko vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa.)

26.4.2017 julkaistun Q1 2017 osavuosikatsauksen mukaisesti:

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä lasinjalostusmarkkinat olivat perinteiseen tapaan rauhalliset. Maailmantalouden pitkään jatkunut epävakaus ja poliittisten jännitteiden lisääntyminen tietyillä alueilla vaikuttavat asiakkaiden investointihalukkuuteen, ja päätöksentekoajat ovat pidentyneet. Merkkejä markkinoiden pysyvästä muutoksesta ei ole kuitenkaan havaittavissa. Arvioimme myönteisen markkinakehityksen edelleen jatkuvan.

Edellisvuotta korkeampi tilauskanta, myönteinen markkinakehitys ja tehdyt säästötoimenpiteet luovat hyvät edellytykset toiminnan kehittämiselle vuonna 2017. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. (Koko vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa.)

10.2.2017 julkaistun tilinpäätöstiedotteen mukaisesti:

Lasinjalostusmarkkinoiden kehitys oli myönteistä vuoden 2016 lopulla. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä merkkejä markkinoiden heikkenemisestä ja myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan. Hyvästä kysyntätilanteestä huolimatta investointipäätöksiä mietitään usein aiempaa pidempään epävarman maailmantalouden ja -poliittisen kehityksen takia.

Edellisvuotta korkeampi tilauskanta, myönteinen markkinakehitys ja tehdyt säästötoimenpiteet luovat hyvät edellytykset toiminnan kehittämiselle vuonna 2017. Ensimmäiselle neljännekselle ajoittuu suhteellisen pieni määrä toimituksia, minkä johdosta jakson vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan alhaisempi kuin vuotta aiemmin.

Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. (Koko vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa.)


31.10.2016 julkaistun Q3 2016 osavuosikatsauksen mukaisesti:

Vuoden viimeisellä neljänneksellä lasinjalostusmarkkinoiden odotetaan kehittyvän myönteisesti ja uusien konetilausten kasvavan selvästi kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Toisen neljänneksen hyvä tilauskertymä ja toimitusten painottuminen neljännelle vuosineljännekselle kasvattavat loppuvuoden liikevaihtoa huomattavasti aikaisempiin neljänneksiin nähden. Tehdyt säästötoimenpiteet myös vaikuttavat tulokseen positiivisesti.

Glaston tarkensi näkymiään 4.8.2016. Glaston arvioi vuoden 2016 liikevaihdon jäävän noin 105–110 miljoonan euron tasolle ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan noin 2–4 miljoonaa euroa. (Vuonna 2015 liikevaihto 123,4 milj. euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 6,1 milj. euroa).

9.8.2016 julkaistun Q2 2016 puolivuotiskatsauksen mukaisesti: Glastonin näkymät vuodelle 2016
Vuoden toisella puoliskolla lasinjalostusmarkkinoiden odotetaan säilyvän haastavina taloudellisen epävakauden jatkuessa.

Euroopassa talouden näkymien heikentyminen ja toimintaympäristön lisääntynyt epävakaus heijastuu asiakkaiden investointipäätöksiin.Tästä huolimatta Keski- ja Itä-Eurooppa tarjoavat kasvumahdollisuuksia. Pohjois-Amerikan markkinalta odotamme vakaata kehitystä. Etelä-Amerikassa markkinat jatkuvat hiljaisina varsinkin Brasiliassa. Aasian markkinoilta odotamme varovaista kasvua.

Glaston arvioi vuoden 2016 liikevaihdon jäävän noin 105 – 110 miljoonan euron tasolle ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan noin 2 – 4 miljoonaa euroa. (Vuonna 2015 liikevaihto 123,4 milj. euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 6,1 milj. euroa).

28.4.2016 julkaistun Q1 2016 osavuosikatsauksen mukaisesti: Glastonin näkymät vuodelle 2016 ennallaan

Glaston arvioi edelleen kokonaismarkkinoiden kehittyvän varovaisen myönteisesti. Pohjois-Amerikan markkinan sekä EMEA-alueen odotetaan kehittyvän myönteisesti.  Arvioimme Aasian markkinan pysyvän vakaana nykyisellä tasollaan. Kiinassa markkina-aktiviteetti jatkuu alhaisena. Etelä-Amerikassa markkinat jatkuvat hiljaisina varsinkin Brasiliassa.

Lämpökäsittelykoneiden markkinoilla ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia ja arvioimme lämpökäsittelykoneiden kysynnän säilyvän edellisvuoden tasolla. Huoltomarkkinoiden näkymät ovat edelleen varovaisen myönteiset.

Glastonin näkymät säilyvät muuttumattomina. Hidastuneen markkinatilanteen ja laskeneen tilauskannan vuoksi arvioimme vuoden 2016 liikevaihdon jäävän hieman alle vuoden 2015 tason. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioimme olevan vuoden 2015 tasolla. (Vuonna 2015 liikevaihto 123,4 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,1 milj. euroa).

11.2.2016 julkaistun tilinpäätöstiedotteen mukaisesti: Glastonin näkymät vuodelle 2016

Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä Glastonin markkinoilla esiintyi varovaisuutta. Vuotta 2016 tarkasteltaessa arvioimme kokonaismarkkinoiden kehittyvän varovaisen myönteisesti.

Odotamme Pohjois-Amerikan markkinan jatkavan hyvää kehitystään myös vuonna 2016. Arvioimme EMEA-alueen kehittyvän myönteisesti. Aasiassa odotamme Kiinan markkinan pysyvän vakaana nykyisellä tasollaan, ja Tyynenmeren alueelta odotamme kasvua.

Lämpökäsittelykoneiden markkinat jatkuvat kohtuullisen hiljaisina. Arvioimme uusien lämpökäsittelykoneiden kysynnän jäävän edellisvuotta heikommaksi alkuvuoden aikana. Haastavasta markkinanäkymästä huolimatta Glastonin asema markkinoilla on hyvä. Laaja tuotevalikoimamme vastaa erinomaisesti asiakkaiden tarpeisiin. Teknologiajohtajana jatkamme määrätietoista tuotekehitystyötämme, jossa digitalisaatio ja uudet teknologiat tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat varovaisen myönteiset. Kasvutavoitteitamme tukevat Glastonin vahva markkina-asema, kattava palveluverkosto ja ajanmukainen tuotevalikoima.

Hidastuneen markkinatilanteen ja laskeneen tilauskannan vuoksi arvioimme vuoden 2016 liikevaihdon jäävän hieman alle vuoden 2015 tason. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioimme olevan vuoden 2015 tasolla.  (Vuonna 2015 liikevaihto 123,4 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,1 milj. euroa).

 

 


Liiketoiminta-alueet

Sijoittajat » Glaston sijoituskohteena » Liiketoiminta-alueet

Glastonin liiketoiminta jakaantuu Machines ja Services -liiketoiminta-alueisiin. Tuotteemme ja palvelumme suuntautuvat pääasiassa rakennus-, kaluste-, laite-, ajoneuvo- ja aurinkoenergiateollisuuteen.

Glastonin koneliiketoiminnan tarjoama kattaa laajan ja teknologialtaan edistyksellisen valikoiman lasinjalostuskoneita lasin tasokarkaisuun, taivutukseen, taivutuskarkaisuun ja laminointiin

Merkittävimmän tuoteryhmän muodostavat  tasokarkaisukoneet, ja FC™-karkaisulinjalla on vahva asema markkinoilla. Uudistettu ProL™-laminointilinja on saanut Glastonin asiakkailta hyvän vastaanoton.

Vahva markkina-asema, laaja tuoteportfolio, kestävät asiakassuhteet ja monipuolinen kehitystyö vievät Machines-liiketoimintaa strategian osoittamaan suuntaan.

Vuonna 2017 Machines liiketoiminnan liikevaihto oli 69,3 miljoonaa euroa.

Glastonin Services-liiketoiminnan tarjoamaan kuuluvat lasinjalostuskoneiden ylläpito- ja huoltopalvelut, koneiden päivitykset ja modernisoinnit sekä varaosat ja lasintyöstämisessä tarvittavat työkalut. Services-liiketoiminnan tarjoamat etävalvonta- ja diagnostiikkapalvelut sekä koulutus ja konsultointi auttavat asiakkaita tehostamaan prosessejaan.

Glastonin tarjoama mahdollistaa asiakkaiden tuotantokapasiteetin häiriöttömän ja tehokkaan käytön koneiden elinkaaren ajan. Kattava palveluverkosto on yksi Glastonin tärkeimmistä kilpailutekijöistä.

Vuonna 2017 Services-liiketoiminnan liikevaihto oli 43,1 miljoonaa euroa.


Tutkimus ja tuotekehitys

Sijoittajat » Glaston sijoituskohteena » Tutkimus ja tuotekehitys

Teknologiajohtajuutemme perustuu jatkuvaan, asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, jolloin voimme tuoda jatkuvasti markkinoille entistä edistyksellisempää teknologiaa vastaamaan markkinoiden muuttuviin tarpeisiin.

Tuotekehitystämme ohjaa yhä syvempää teknologista osaamista vaativien ratkaisujen kehittäminen sekä digitalisaation tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet. Asemamme on erityisen vahva teknologisesti vaativimpien tuotteiden kehittäjänä. Glastonin kehittämät edistyksellisimmät lasinjalostuskoneet ovatkin nousseet standardien asemaan monessa maassa. Hallussamme on patentit kaikkiin merkittäviin ratkaisuihimme.

Karkaisukoneiden energiansäästö ja energiankulutuksen optimointi ovat olleet Glastonin tuotekehityksen tärkeimpiä ajureita. Työ on ollut tuloksellista, sillä syksyllä tehty kattava analyysi osoitti, että esimerkiksi matalaemissiivisten lasien karkaisuprosessissa energiankulutus on laskenut keskimäärin 30 % viimeisten 10 vuoden aikana.

Vuonna 2017 tuotekehitysmenot olivat noin 3,6 % liikevaihdosta.

Glaston hyödyntää uutta teknologiaa ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kehittääkseen tuottteistaan entistä parempia, tehokkaampia ja toimintavarmempia.

Glaston tuo lasinvalmistukseen uusia sensori-, prosessointi-, liityntä- ja pilvipalveluteknologioita. Hyödyntämällä pilvipalveluita ja IIoT:n tarjoamia mahdollisuuksia autamme asiakkaitamme käyttämään koneitaan mahdollisimman tehokkaasti.

Glaston on ollut mukana kalifornialaisessa nanoteknologiahankkeessa loppuvuodesta 2015 lähtien. Heliotrope Technologies kehittää markkinoille uutta elektokromista älylasiteknologiaa, joka antaa loppukäyttäjälle mahdollisuuden säätää esimerkiksi rakennukseen tai autoon tulevan lasin lämmön- ja valon läpäisevyyden tarkasti sekä nopeasti. Lisäksi etuna jo markkinoilla oleviin ratkaisuihin nähden on huomattavasti alhaisemmat tuotantokustannukset.


Miksi sijoittaa Glastoniin?

Sijoittajat » Glaston sijoituskohteena » Miksi sijoittaa Glastoniin?

Glastonin ydinosaaminen on tasokarkaisuteknologiassa. Yhtiön tavoitteena on entisestään vahvistaa vankkaa asemaansa ja kilpailukykyään jatkuvan tuotekehityksen ja säännöllisesti uudistuvan tuotetarjoaman avulla. Kasvutavoitetta tukee arkkitehtuurilasin kasvava kysyntä. Ydinliiketoimintaan tukeutuvia kasvumahdollisuuksia haetaan tasokarkaisuteknologian lisäksi myös muista turvalasituoteryhmistä kuten taivutuksesta, taivutuskarkaisusta ja laminoinnista.

Glaston arvioi lasikonemarkkinoiden kasvavan vuoteen 2018 asti noin 3-5 % vuodessa.

Kasvutekijät:

Rakentamisen kasvua ajaa:

 • Kaupungistuminen, turvallisuus; lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet
 • Ympäristötekijät » kasvava kysyntä energiansäästölaseille sekä uusille lasityypeille
 • Design » lasin käyttö rakennuksissa lisääntyy ja erityisesti erityislasin käyttö

Ajoneuvoteollisuuden kasvua ajaa:

 • Autojen määrän kasvu, erityisesti kehittyvissä maissa
 • Suunnittelu
  • Lasin suhteellinen osuus kasvussa, erityisesti erikoislasit
  • Ohuen lasin käyttö, kevyemmät autot

Aurinkoenergiateollisuuden kasvua ajaa:

 • Kasvava ympäristötietoisuus
  • Investointeja uusiutuviin energialähteisiin
 • Kustannukset
 • Pariisin ilmastosopimus 2015
 • Suotuisa sääntely-ympäristö
 • Glaston panostaa kasvustrategiansa mukaisesti aiempaa enemmän tuotekehitykseen ja kehittyviin teknologioihin. Vuonna 2017 R&D –menot olivat noin 3,6 % liikevaihdosta.
 • Glastonin teknologiajohtajuus perustuu jatkuvaan, asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, jolloin voimme tuoda jatkuvasti markkinoille entistä edistyksellisempää teknologiaa vastaamaan markkinoiden muuttuviin tarpeisiin.
 • Tuotekehityksen keskiössä on digitalisaatio, joka mahdollistaa siirtymisen kohti automaattista lasin prosessointia.

Innovatiiviset lasiteknologiat sekä digitalisaatio tuovat merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Alamme suunnannäyttäjänä perustimme tammikuussa 2017 Emerging Technologies -yksikön, joka tarjoaa konsultointi- ja suunnittelupalveluja älylasi- ja energialasi-ikkunoiden tuotantoon sekä aurinkoenergiasovelluksiin. Yksikkö toimii myös kyseisten tuotantolinjojen myyjänä ja toimittajana.

Glaston käy aktiivisesti keskusteluja eri yritysten kanssa uusien lasiteknologioiden kehittämisestä ja soveltamisesta käytäntöön. Glastonin rooli mahdollisissa tulevissa hankkeissa voi liittyä esimerkiksi edistyksellisiin lasipinnoitteisiin auto- ja ilmailuteollisuuden tuotteisiin tai lasiin liittyvien aurinkoenergiasovellusten tuotantolinjojen kehittämiseen ja kokoonpanoon.

Taloudelliset tavoitteet 2016-2018

 • Markkinoiden kasvun ylittävä vuosittainen liikevaihdon kasvu
 • Liikevoittomarginaali > 8%
 • Sijoitetun pääoman tuotto ROCE > 20%

Yritysostot- ja myynnit

Sijoittajat » Glaston sijoituskohteena » Yritysostot- ja myynnit

AjankohtaYhtiö/toimialaTapahtumaKuvaus
1981Tamglass OyOstoKyro hankkii omistukseensa vuonna 1970 perustetun Tamglass Oy:n koko osakekannan. 54,7 miljoonan markan liikevaihtoa tekevän Tamglassin viennin osuus on jo 93 %, ja henkilöstöä yhtiöllä on 148. Kyrosta tulee oston myötä monialayhtiö.
1985TecnomenOstoKyro laajentaa elektroniikkatoimiaan ostamalla Tamglassille automaatio- ja ohjausjärjestelmiä toimittavan Tecnomenin, joka toimii jo myös telekommunikaatioalalla.
1986Yhtiön metsänomistus ja sähkönjakelutoimialaMyyntiYhtiö myy koko metsäomistuksensa Suomi-Salamalle ja sähkön paikallisjakeluverkostonsa Oy Nokia Ab:lle.
1995Yhtiön metsäteollisuustoimialaMyyntiKyro myy metsäteollisuustoimialansa Metsä-Serla Oy:lle keskellä koko toimialan suurta myllerrystä.
1996Cattin MachinesOstoTamglass-ryhmään ostetaan sveitsiläinen turvalasikonevalmistaja Cattin Machines.
2002Finton OyOstoTamglass-ryhmän lasinjalostusliiketoiminta täydentyy lahtelaisella parvekelasivalmistaja Finton Oy:llä.
2002Uniglass OyOstoTamglass-ryhmän koneliiketoiminta täydentyy tamperelaisella tasokarkaisukonevalmistajalla Uniglass Oy:llä.
2003Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A. ja Glasto Holding B.V. sekä Suomen Lämpölasi OyOstoKyro Oyj Abp osti italialaisen Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A.:n ja hollantilaisen Glasto Holding B.V.:n kaikki osakkeet sekä enemmistöosuuden eristyslasielementtejä valmistavasta Suomen Lämpölasi Oy:stä. Tamglassin ja Bavellonin muodostamasta Glaston Technologiesista tulee maailman suurin lasinjalostuskonealan kokonaistoimittaja. Lisäksi lasinjalostuksen tarjonta laajenee Suomen suurimmaksi.
2005Vesivoiman ja kaukolämmön jakeluliiketoimintaMyyntiKonserni myy vuoden lopussa vesivoiman ja kaukolämmön jakeluliiketoimintansa.
2007EnergiatoimialaMyyntiKyro myy energiatoimialansa M-real Oyj:lle.
2007A+W Software AG GroupOstoGlaston ostaa saksalaisen A+W Software Groupin, josta muodostuu Glastonin kolmas liiketoiminta-alue, Software Solutions.
2009Tamglass Lasinjalostus Oy:n eristys- ja arkkitehtuurilasin jalostustoiminnotMyyntiGlaston Oyj Abp:n tytäryhtiö Tamglass Lasinjalostus Oy myy eristys- ja arkkitehtuurilasin jalostustoiminnot INTERPANE Glass Oy:lle.
2010LasinjalostustoiminnotMyyntiGlaston Oyj Abp:n yhteisyritys, lasinjalostusyhtiö INTERPANE Glass Oy:n myynti Rakla Finland Oy:lle.
2013A+W Software GmbHMyyntiMyyty Constellation Software Inc:in tytäryhtiölle Friedman Corporationille.
2014GlassrobotsOstoGlaston ostaa teollisoikeudet kaikkiin Glassrobots-tuotteisiin.
2015Esikäsittelykoneliiketoiminnan myyntiMyyntiGlaston Italy S.p.A:n osakekannan myynti Glaston Italy S.p.A:n paikalliselle johdolle.

Markkinatietoa


Toimintaympäristö

Sijoittajat » Markkinatietoa » Toimintaympäristö

Glaston toimii lasikonemarkkinoilla maailmanlaajuisesti ja palvelee lasin jalostajia toimittamalla lasin käsittelyyn ja prosessointiin tarkoitettuja koneita, työkaluja, ohjelmistoja ja toiminnanohjausjärjestelmiä sekä näihin liittyviä palveluita. Vaikka käsitellyn lasin kysyntä on globaalisti melko tasaista, vaihtelee koneiden kysyntä sekä maantieteellisesti että liiketoiminta-alueiden välillä.

Toimintaympäristö 2017
Vuonna 2017 lasinjalostusmarkkinat käynnistyivät hitaasti, ja vuoden ensimmäinen neljännes oli rauhallinen. Toisella vuosineljänneksellä markkinat aktivoituivat, ja paranivat asteittain koko loppuvuoden. EMEA-alue vahvisti asemansa Glastonin suurimpana markkina-alueena. Pohjois-Amerikassa markkinatilanne säilyi kohtuullisen hyvänä. Etelä-Amerikan markkinat olivat edelleen hiljaiset. Aasian markkina-alueella aktiviteetti vaihteli aluekohtaisesti. Kaakkois-Aasiassa ja Tyynenmeren alueella kehitys oli suotuisa. Kiinan markkina oli edelleen hiljainen, mutta ensimmäisiä merkkejä rakentamisen piristymisestä oli havaittavissa.


Markkinat

Sijoittajat » Markkinatietoa » Markkinat

Glaston on jakanut markkina-alueensa EMEA-alueeseen, Amerikkaan ja Aasiaan. EMEA-alue on perinteisesti ollut Glastonille vahva markkina. Vuonna 2017 EMEA-alueelta tuli noin 47 % yhtiön liikevaihdosta. Amerikan osuus Glastonin liikevaihdosta vuonna 2017 oli 37 % ja Aasian alueen osuus 16 %.

Vuonna 2017 koneliiketoiminnan markkinat käynnistyivät hitaasti. Aktiviteetti markkinoilla kuitenkin lisääntyi vuoden edetessä. EMEA-alueella markkina-aktiviteetti oli hyvällä tasolla läpi vuoden, ja konetilauksia tuli tasaisesti.  EMEA-alue vahvisti asemansa Glastonin koneliiketoiminnan suurimpana markkina-alueena. Korkeasta aktiviteetista huolimatta asiakkaiden päätöksenteko oli hidasta monissa maissa, ja kauppoja siirtyi eteenpäin. Keski-Euroopassa kysyntä vahvistui. Itä-Euroopassa investointipäätöksiin vaikuttivat hitaasti etenevät EU:n tukemat investointipäätökset. Etelä-Euroopassa Glastonin vahvimmat markkinat olivat Portugalissa ja Espanjassa. Lähi-idän markkinat olivat vilkkaat ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Pohjois-Amerikan markkinoilla kysyntä säilyi läpi vuoden suhteellisen hyvällä tasolla. FC™-tuoteperheen lisäksi asiakkaita kiinnostivat laminointilinjat, sillä tiukentuvien rakennusmääräysten johdosta laminoidun lasin markkinan odotetaan kasvavan Yhdysvalloissa. Kilpailutilanne markkinoilla jatkui kovana. Etelä-Amerikan markkinat olivat edelleen hiljaiset, ja asiakkaiden kiinnostus kohdistui etupäässä pienempiin konemalleihin.

Aasian markkina-alueella kehitys vaihteli aluekohtaisesti. Australian ja Uuden-Seelannin karkaisukonemarkkinnat olivat edelleen aktiiviset, ja Glaston säilytti vahvan asemansa. Kaakkois-Aasian alueella konemarkkinat kehittyivät myönteisesti Thaimaassa, Filippiineillä ja Indonesiassa. Erityisesti lopputuotteen korkea laatu ja matalaemissiivinen lasi (Low-E) kiinnostivat asiakkaita. Kiinassa nähtiin ensimmäisiä merkkejä rakentamisen elpymisestä ja lasinjalostuskoneiden kysyntä piristyi hieman.

Vuonna 2017 huoltoliiketoiminnan markkinoilla nähtiin varovaisen myönteistä kehitystä. Glastonin asema markkinoilla jatkui vahvana. Hiljaisen ensimmäisen neljänneksen jälkeen modernisointituotteiden markkina vilkastui, ja hyvä kehitys jatkui läpi vuoden.  Varaosamyynti ja huoltotyö kehittyivät myönteisesti. Työkalut-tuoteryhmän kehitys oli hyvä ja työkalujen myynti lähti varovaiseen kasvuun.

EMEA-alue ja Pohjois-Amerikka olivat edelleen huoltoliiketoiminnan vahvimmat alueet. Näillä alueilla huoltopalvelujen saadut tilaukset kasvoivat vahvasti.

Aasian markkina-alueella kehitys vaihteli. Kiinassa huoltotyön kysyntä jatkui hyvänä mutta muuten markkina oli suhteellisen hiljainen. Australiassa  huolto-organisaatiota vahvistettiin.


Kasvutekijät

Sijoittajat » Markkinatietoa » Kasvutekijät


Kilpailijat

Sijoittajat » Markkinatietoa » Kilpailijat

Lasiteknologiamarkkinat ovat vielä hajanaiset, ja alalla on paljon kilpailijoita. Haasteellisen markkinatilanteen johdosta alan toimijoiden yhdistyminen on vauhdittunut viime vuosina.

Machines-liiketoiminta-alueella Glaston on yksi maailman johtavista toimijoista. Tällä liiketoiminta-alueella Glaston tarjoaa asiakkailleen markkinoiden laajimman tuote- ja palveluvalikoiman.

Glaston on alansa suurin toimija, jonka merkittävimmät kilpailijat ovat Kiinassa. Kiinalaiset kilpailijat ovat vähitellen tulossa myös Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan, mutta toistaiseksi ne ovat vahvimpia kotimarkkinoillaan. Kiinalaiset toimijat ovat tuoneet mukanaan hintakilpailun, mutta Glaston pyrkii kilpailemaan tuotteidensa teknologisella laadulla ja kattavalla palvelutarjonnalla sekä olemalla maantieteellisesti lähellä asiakastaan.

Services-liiketoiminta-alueella Glastonin asiakaspalveluverkosto on alan laajin sekä maantieteellisesti että henkilömäärältään. Huoltotoimipisteitä on yhteensä yli 20. Myös Services- liiketoiminnan tarjoama palveluvalikoima on toimialueen kattavin. Glastonin kokonaisvaltainen Glaston Care -huoltosopimus erottaa Glastonin kilpailijoistaan. Yhtiö tarjoaa huoltopalveluita tuotteen elinkaaren jokaiseen vaiheeseen.

Huoltopalveluiden ulkoistamisaste vaihtelee markkinoittain siten, että se on alhaisempi kehittyvillä markkinoilla ja korkeampi kypsillä markkinoilla. Palvelujen käyttöä leimaa pirstaloituminen. Päivittäishuollot hoidetaan pääosin asiakkaan sisäisen huolto-organisaation voimin. Tämän lisäksi useat paikalliset toimijat toimittavat tietyn osa-alueen huoltopalveluja, kuten esimerkiksi mekaniikka- tai automaatiohuoltoa. Kilpailu on pääosin paikallista ja sitä käydään erityisesti koneen tai laitteen määräaikaishuolloista.

Osake ja osakkeenomistajat


Osaketyökalut

Sijoittajat » Osake ja osakkeenomistajat » Osaketyökalut


Osakepääoma ja historia

Sijoittajat » Osake ja osakkeenomistajat » Osakepääoma ja historia

Glaston Oyj Abp:llä on yksi osakesarja. Jokainen Glastonin osake, joka ei ole yhtiön omassa hallussa, oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Glastonin osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Taulukossa on esitetty yhteenveto yhtiön osakepääoman ja lukumäärän muutoksista vuodesta 2001 lähtien.

RekisteröintipäivämääräOsakkeiden lukumäärän muutosOsakepääoman muutos, EUROsakkeiden lukumääräOsakepääoma, EUR
27.4.2018-75 200193 633 13612 696 000
27.3.2013+ 88 119 700193 708 33612 696 000
6.5.2011+ 3 092 501105 588 63612 696 000
4.4.2011+ 4 615 367102 496 13512 696 000
4.3.2011+18 530 76897 880 76812 696 000
25.11.2004+ 39 675 000+ 6 348 00079 350 00012 696 000
31.12.200139 675 0006 348 000

Valtuutukset

Sijoittajat » Osake ja osakkeenomistajat » Valtuutukset

Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous 10.4.2018 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 20 000 000 osaketta.

Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista. Valtuutusta esitettiin käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka ja se kumoaa aikaisemmat valtuutukset.


Analyytikot

Sijoittajat » Osake ja osakkeenomistajat » Analyytikot

Saamiemme tietojen mukaan alla mainitut analyytikot tekevät sijoitusanalyyseja Glastonista. Analyytikot toimivat omasta aloitteestaan. Glaston ei vastaa heidän mielipiteistään.

Inderes Oy
Erkki Vesola
040 778 1368
erkki.vesola[at]inderes.com

Pohjola Pankki Oyj 
Pekka Spolander
010 252 4351
pekka.spolander[at]pohjola.fi

EVLI
Olli Pöyhönen
040 5597 483
olli.poyhonen[at]evli.com


Osakkeenomistajat

Sijoittajat » Osake ja osakkeenomistajat » Osakkeenomistajat

Glastonilla oli 31.12.2016 hallussaan 788 582 kappaletta Glaston Oyj Abp:n osakkeita, mikä on 0,75% liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärästä ja äänistä.

Omien osakkeiden ostot ja luovutukset

201620152014201320122011
Omat osakkeet 1.1., kpl788 582788 582788 582788 582788 582788 582
Tilikaudella luovutetut osakkeet, kpl
Omat osakkeet 31.12., kpl788 582788 582788 582788 582788 582788 582

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Listayhtiöllä puolestaan on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns. liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa tai ylittää 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 (2/3) prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 (2/3) prosentin yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä faksitse numeroon 010 500  6515 tai sähköpostilla osoitteeseen agneta.selroos@glaston.net.

Lisätietoa Finanssivalvonnan internet-sivuilta.


Johdon liiketoimet

Sijoittajat » Osake ja osakkeenomistajat » Johdon liiketoimet

Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittaminen

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisia Glaston Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa 3.7.2016 alkaen:

Ilmoitukset on tehtävä Glaston Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä!

OHJEET LIIKETOIMI-ILMOITUSTEN TEKEMISEEN

1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake

 • Lomake löytyy osoitteesta tästä
 • Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:
Glaston Oyj:n LEI-tunnus743700V3I7CLI3DJ8L62
Glaston Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnuksetGLA1V
Glaston Oyj:n osakkeiden ISIN-kooditFI0009010219
Ilmoitusnumero (notification reference)Generoituu automaattisesti lomakkeelle (ei tarvitse täyttää)

2. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen

 • Älä lähetä lomaketta postitse määräajan (3 työpäivää) lyhyyden vuoksi!
 • Lomake lähetetään sähköpostin liitteenä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle seuraavasti:
  • Lähetys Finanssivalvonnalle:
  • Lähetys Glaston Oyj:lle:
   • Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen trading(at)glaston.net
   • Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Glastonilla tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää.
 • Ongelmatilanteissa ole yhteydessä osoitteeseen agneta.selroos(at)glaston.net tai taina.tirkkonen(at)glaston.net.

Glaston Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa Finanssivalvonnan sivuilta.

Viimeisimmät johtohenkilöiden liiketoimia koskevat tiedotteet

Hallinnointi

Glaston Oyj Abp:n hallinto ja johtaminen perustuvat yhtiön yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä NASDAQ Helsinki Oy:n sääntöihin ja ohjeisiin. Glaston noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys r.y:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015, joka on nähtävillä osoitteessa www.cgfinland.fi. Lisäksi toimintaa ohjaavat Glastonin omat toimintaperiaatteet ja -politiikat ja yhtiön arvot.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 on annettu erillisenä kertomuksena ja julkistettu yhdessä hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kanssa.


Hallitus

Sijoittajat » Hallinnointi » Hallitus

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1954, kauppatieteiden maisteri, KHT. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen vuodesta 2010, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018.

Keskeinen työkokemus
Pöyry Oyj:n palveluksessa 1985-2010: Senior Advisor 2010, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 1999-2009; Infrastruktuuri & Ympäristö-liiketoimintaryhmän johtaja 1998-2000, Rakentamisen palvelut liiketoimintaryhmän johtaja 1997-1998, talousjohtaja 1988-1999

Keskeisimmät luottamustehtävät
Cargotec Oyj, hallituksen jäsen; Evli pankki Oyj, hallituksen jäsen; Pöyry Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja;  Havator Oy, hallituksen puheenjohtaja; Holiday Club Resorts Oy, hallituksen jäsen; 3Step It Group Oy, hallituksen jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1962, diplomi-insinööri. Uponor Infra Oy, Toimitusjohtaja, Uponor Oyj, Toimitusjohtajan sijainen. Hallituksen jäsen vuodesta 2018.

Keskeinen työkokemus
Uponor Oyj, Tuotanto- ja logistiikkajohtaja, 2007-2013
Tetra Pak Market Operations, Johtaja, Converting EU, 2004-2007
Tetra Pak Asia &Americas, Johtaja, Converting Americas, 2001-2004
Business Unit Tetra Brik, Johtaja, Converting Americas, 1999-2001
Tetra Pak, Tuotantojohtaja, UK, 1997-1999
Tetra Pak, Tehtaanpäällikkö, Kiina, 1995-1997

Keskeisimmät luottamustehtävät
ei muita luottamustehtäviä

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1965, kauppatieteiden maisteri.
Wärtsilä Oyj Abp:n  rahoitusjohtaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2012.

Keskeinen työkokemus
Wärtsilä Oyj Abp: 2010-2015, Group Control -toiminnon johtaja, 2008-2010, johtaja, Financial Accounting; SRV-konserni, 2006-2008, talousjohtaja, IFRS & IPO projektipäällikkö; Quorum-konserni, 2005-2006, hallintojohtaja ja senior partneri;
Pohjola-konserni, 2001-2005, Conventum Securities Ltd., 2004-2005, toimitusjohtaja  Conventum Ltd., 2001-2004, hallintojohtaja

Keskeisimmät luottamustehtävät
Fingrid Oyj, hallituksen jäsen

Osakeomistus
Tästä löytyy Glastonin sisäpiirirekisteri, jossa on päivitettyä tietoa omistuksista.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1966, arkkitehti SAFA.
Arkkitehtitoimisto SARC Oy:n toimitusjohtaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2016.

Keskeisimmät luottamustehtävät
Puu kulttuurissa yhdistys, hallituksen jäsen; Senaatti-kiinteistöt, Asiantuntijatoimikunnan varajäsen;
useissa kotimaisissa arkkitehtuurikilpailuissa juryn jäsenenä 1998 –2016.

Osakeomistus
Tästä löytyy Glastonin sisäpiirirekisteri, jossa on päivitettyä tietoa omistuksista.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1960, DI. Valmet Technologies Oy, johtaja, Energia ja palvelut, EMEA-alue, 2015-
Hallituksen jäsen 4.4.2017 lähtien.

Keskeinen työkokemus
Valmet Power Oy, Suomi, 2014-2015, johtaja, Energia ja palvelut, EMEA-alue, toimitusjohtaja
Metso Power Oy, Suomi, 2007-2014, johtaja, investointiprojektit; johtaja, EMEA-alue; toimitusjohtaja
Kvaerner Power Oy, Suomi, 2003-2007, johtaja, investointiprojektit; toimitusjohtaja
Kvaerner Pulping Oy, Suomi, 1996-2003, johtaja, soodakattilat; johtaja, kattilat; toimitusjohtaja (2000-2003)

Keskeisimmät luottamustehtävät

Tästä löytyy Glastonin sisäpiirirekisteri, jossa on päivitettyä tietoa omistuksista.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1959, Tekniikan tohtori, MBA. Cargotec Oyj, Kalmar-liiketoiminta-alueen johtaja.Hallituksen jäsen vuodesta 2018.

Keskeinen työkokemus
Cargotec, Kalmarin Automation and Project -divisioonan johtaja, 2015-2016
Voith, Saksa, 2007–2015
Metso Oyj (Neles Automation, Valmet Automation ja Kajaani Automation), Suomi, Yhdysvallat ja Saksa, 1986–2007
Tampereen teknillinen korkeakoulu, Professori (osa-aikainen), 1998–2007
Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1983–1986

Keskeisimmät luottamustehtävät
Tampereen teknillisen yliopiston säätiö, hallituksen jäsen
Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co. Ltd., Shenzhen, Kiina, hallituksen jäsen

Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta. Syntynyt 1971. DI, KTM. Ahlström Capital, Johtaja, Teolliset sijoitukset.  Hallituksen jäsen syyskuusta 2017.

Keskeinen työkokemus
Corob Group, Toimitusjohtaja, 2013-2015; CPS Color Group, EVP, Laiteliiketoiminta (Corob), 2012-2013; Cargotec Oyj Abp:n palveluksessa 2006-2012: SVP, Takalaitanostimet 2008-2012 sekä VP, Liiketoiminnan kehitys 2006-2008; Bain & Company, eri tehtäviä, 1998-2006.

Keskeisimmät luottamustehtävät
Destia Hroup, hallituksen jäsen
Enics AG, hallituksen jäsen

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Yhtiökokouskutsussa on ehdotus hallituksen kokoonpanoksi. Ehdokkaiden henkilötiedot julkistetaan Glastonin internetsivuilla yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, ja hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 67 vuotta. Jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen yhtiön toimialalla ja kehitysvaiheessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun lainsäädännön ja sääntelyn mukaisesti. Hallituksen vastuulla on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua.

Hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on määritelty hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä. Hallituksen tehtävänä on valmistella yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja varmistaa, että yhtiökokouksen tekemät päätökset toimeenpannaan asianmukaisesti. Hallituksen tehtävänä on myös varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Lisäksi hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, päättää toimitusjohtajan toimisuhteesta ja muista eduista. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja hyväksyy johtoryhmän jäsenten palkat ja muut edut. Hallitus hyväksyy johtoryhmän työjärjestyksen.

Hallitus päättää myös konsernia koskevista laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista. Tällaisia asioita ovat konsernin strategia, konsernin budjettien ja toimintasuunnitelmien hyväksyminen ja niiden toimeenpanon valvonta, yritysostot ja konsernin toiminnallinen rakenne, merkittävät investoinnit, sisäiset valvontajärjestelmät ja riskienhallinta, keskeiset organisatoriset kysymykset sekä kannustinjärjestelmät.

Hallitus vastaa lisäksi tilinpäätösraportoinnin valvomisesta, taloudellisen raportoinnin valvomisesta, sisäisen valvonnan ja tarvittaessa sisäisen tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmän tehokkuuden valvomisesta, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen arvioinnista liittyen tilinpäätösraportointiin, lakisääteisen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tarkastuksen valvomisesta, lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastajayhteisön riippumattomuuden arvioimisesta erityisesti tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden hankinnan osalta sekä tilintarkastajan valintaan liittyvän päätösehdotuksen valmistelemisesta.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti, yleensä 7–10 kertaa vuodessa. Hallitus kokoontuu edellä mainittujen kokousten lisäksi tarvittaessa. Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Kokouksissa esittelijänä toimii toimitusjohtaja tai hänen toimeksiannostaan muu konsernin johtajistoon kuuluva henkilö.


Johtoryhmä

Sijoittajat » Hallinnointi » Johtoryhmä

Glaston Oyj Abp:n toimitusjohtaja vuodesta 2009. Syntynyt 1956, diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus
CPS Colour Group Oy, 2005-2009, toimitusjohtaja; Consolis Oy, 2005, toimitusjohtaja;
Sandvik Tamrock Oy, 2003-2005, toimitusjohtaja; Sandvik Tamrock, 2002-2003, USA:n ja Meksikon johtaja;
Sandvik Tamrock Oy, 1998-2002, Etelä-Euroopan ja Lähi-idän johtaja.

Osakeomistus
Tästä löytyy Glastonin sisäpiirirekisteri, jossa on päivitettyä tietoa omistuksista.

Machines-liiketoiminnan johtaja 1. heinäkuuta 2016 alkaen ja toimitusjohtajan varahenkilö vuodesta 2015. Syntynyt 1974, kauppatieteiden maisteri.  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2002.

Keskeinen työkokemus
Glaston Oyj Abp, talousjohtaja 2012-2016; Glaston America Inc., 2010-2012 myyntijohtaja; Glaston Oyj Abp, 2007-2010, rahoituspäällikkö
Tamglass Finton Oy, 2005-2007, toimitusjohtaja; Tamglass Lasinjalostus Oy, 2002-2005, Business Controller
Finnforest Oyj, 1998-2002, useita taloushallinnon tehtäviä.

Osakeomistus
Tästä löytyy Glastonin sisäpiirirekisteri, jossa on päivitettyä tietoa omistuksista.

Lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja. Syntynyt  1975, oikeustieteiden ja hallintotieteiden maisteri. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2011.

Keskeinen työkokoemus
Metso Minerals Oy, 2008-2011, lakimies; Cargotec Oyj Abp, 2006-2008, lakimies.

Osakeomistus
Tästä löytyy Glastonin sisäpiirirekisteri, jossa on päivitettyä tietoa omistuksista.

Glaston Emerging Technologies -yksikön johtaja 2.1.2017 alkaen. Syntynyt 1958, insinööri. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1986.

Keskeinen työkokemus
Glaston Finland Oy: 2016-2017; Amerikat-alueen johtaja, 2013-2016; Machines-liiketoiminnan johtaja; 2012-2013, Heat Treatment -tuotelinjan johtaja sekä  2009-2012, Services-liiketoiminta-alueen johtaja; Glaston Oyj Abp, 2007-2009, laatu- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja;
Kyro Oyj Abp, 2003-2007, teknologiajohtaja; Tamglass Engineering Ltd. Oy, 1999-2003, toimitusjohtaja
Tamglass Ltd. Oy, 1991-2003, useita johtotehtäviä; Tamglass Engineering Oy: 1989-1991, huoltopäällikkö
sekä 1986-1989, projekti-insinööri.

Osakeomistus
Tästä löytyy Glastonin sisäpiirirekisteri, jossa on päivitettyä tietoa omistuksista.

Aasian markkina-alueen johtaja. Syntynyt 1968, EMBA. B.Sc. (Power Machinery Engineering). Yhtiön palveluksessa vuodesta 2008.

Keskeinen työkokemus
GE, Motors & Controls -yksikkö, Aasian toimitusjohtaja ja GE, Lighting Systems, tuotelinjajohtaja 2005-2008; GE Motors & Fixtures, Aasia, markkinoinnin kehityspäällikkö 1999-2002 sekä Aasian myyntipäällikkö 1997-1999; Markkinakehittäjä, GE Motors & Fixtures, Aasia 1994-1997

Osakeomistus
Tästä löytyy Glastonin sisäpiirirekisteri, jossa on päivitettyä tietoa omistuksista.

EMEA-alueen johtaja. Syntynyt 1955, diplomi-insinööri.Yhtiön palveluksessa vuodesta 2010.

Keskeinen työkokemus:
Sandvik Mining and Construction, 2004-2009, Sub-region Med, aluejohtaja, Sandvik Italia S.p.A.;
Sandvik Tamrock, 2000-2004; alue- ja tuotelinjapäällikkö, työkalut, Sandvik Espanola SA;
Drilltech Mission LLC, USA, 1999, myynti- ja markkinointipäällikkö; Tamrock Oy 1992-1998:
Surface division, 1992-1995, myynti- ja markkinointipäällikkö; Tuoteyhtiöt, 1995-1998, johtaja, tuotetuki
Tuoteyhtiöt, 1998, tehtaanjohtaja, Tampere; Oy Tampella Ab, Tamrock, 1982-1992.

Osakeomistus
Tästä löytyy Glastonin sisäpiirirekisteri, jossa on päivitettyä tietoa omistuksista.

Services-liiketoiminnan johtaja. Syntynyt 1969, diplomi-insinööri. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2016.

Keskeinen työkokemus
Valmet, 2015-2016, johtaja, Telahuollot-teknologiayksikkö
Valmet / Metso Paper, 2011-2015, johtaja, Operaatiot, Telahuollot-liiketoiminta
Metso Paper: 2008-2011, johtaja, Tuotannon kehitys, Huollot; 2006-2007, johtaja, Varaosapalvelut, Asia-Pacific;  2002-2005, Globaali Teknologiapäällikkö, Prosessiosat;  1998-2002 Tuotantopäällikkö, Pituusleikkurit.

Osakeomistus
Tästä löytyy Glastonin sisäpiirirekisteri, jossa on päivitettyä tietoa omistuksista.

Talousjohtaja 19.9.2016 alkaen. Syntynyt 1970, kauppatieteiden maisteri ja MBA.

Keskeinen työkokemus
Basware Oyj, 2014-2016, Business control, johtaja; Outokumpu Oyj, 2012-2013 EMEA Stainless Coil -divisioonan talousjohtaja,  2007-2011 Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja; Tieto Oyj, 1997-2007 viestinnän ja sijoittajasuhteiden johtotehtäviä, talouden asiantuntijatehtäviä.

Toimitusjohtaja

Glaston Oyj Abp:n hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan, jonka palvelusuhteen keskeiset ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja vastaa Glaston-konsernin operatiivisesta johtamisesta Suomen osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle muun muassa yhtiön taloudellisesta tilasta, toimintaympäristöstä ja sen muutoksista sekä muista merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen käsiteltävinä olevat asiat sekä toimeenpanee niiden tekemät päätökset. Toimitusjohtaja on Glastonin johtoryhmän puheenjohtaja ja ohjaa yhtiön ja sen liiketoiminta-alueiden ja -yksiköiden liiketoimintaa.

Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, talousjohtaja, lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja, Machines ja Services liiketoiminojen johtajat sekä EMEA-alueen ja Aasian markkina-alueiden johtajat sekä Emerging technologies -yksikön johtaja.

Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle ja avustavat toimitusjohtajaa yhtiön strategian toteuttamisessa, toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä raportoivat liiketoimintojen kehityksestä. Johtoryhmä kokoontuu toimitusjohtajan johdolla.


Palkitseminen

Sijoittajat » Hallinnointi » Palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa nimitystoimikunnan ehdotuksen pohjalta.

Glastonin hallituksen jäsenten palkkiot koostuvat vuosittain yhtiökokouksessa päätettävästä vuosipalkkiosta sekä kokouspalkkiosta. Kokouspalkkio maksetaan jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu.

10.4.2018 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 46 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 34 500 euroa ja jäsenen palkkio 23 000 euroa. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 800 euroa ja jäsenen 500 euroa. Hallituksen jäsenille on otettu hallituspalkkioista karttuva vapaaehtoinen eläkevakuutus. Eläkevakuutus vastaa suuruudeltaan TyEL-eläkettä. Hallituksen jäsenelle korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset

Hallituksen jäsenet eivät saa osakkeita tai osakejohdannaisia oikeuksia korvaukseksi jäsenyydestään yhtiön hallituksessa eivätkä he ole yhtiön kannustinohjelmien piirissä.

Vuonna 2017 hallitukselle maksetut palkkiot olivat yhteensä 210 200 euroa.

EuroaPalkkiot 2017Palkkiot 2016
Andreas Tallberg, hallituksen pj.47 20047 300
Teuvo Salminen, vpj.34 50034 600
Claus von Bonsdorff24 50024 600
Anu Hämäläinen24 50024 600
Pekka Vauramo24 50024 600
Sarlotta Narjus24 50018 100
Kalle Reponen *)6 00024 600
Kai Mäenpää **)18 000-
Tero Telaranta ***)6 500-
Yhteensä210 200197 400

*) Hallituksen jäsen 4.4.2017 asti
**) Hallituksen jäsen 4.4.2017 alkaen
***) Hallituksen jäsen 21.9.2017 alkaen

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista ja muusta kompensaatiosta. Glastonin hallituksen puheenjohtaja hyväksyy johtoryhmän jäsenten palkat ja muut edut.

Konsernin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkiot muodostuvat kiinteästä kuukausipalkasta, vuosibonuksesta sekä pitkän aikavälin palkitsemiseen tarkoitetusta osakekurssin kehitykseen perustuvasta palkkiojärjestelmästä. Vuosibonus määräytyy Glastonin taloudellisen menestymisen pohjalta. Mittareina käytetään konsernin tulosta, liiketoiminta-alueen tai -yksikön tulosta sekä toimintokohtaisia tavoitteita. Toimitusjohtajan vuosibonuksen enimmäismäärä on 50 % vuosipalkasta. Muiden johtoryhmän jäsenten vuosibonuksen enimmäismäärä on 40 % vuosipalkasta.

Yhtiön toimitusjohtajalla on kolmen kuukauden irtisanomisaika. Mikäli yhtiö irtisanoo hänet, hänelle maksetaan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Mikäli yhtiön osakkeista yli 50 prosenttia siirtyy uudelle omistajalle yritysjärjestelyn yhteydessä, toimitusjohtajalla on oikeus irtisanoa työsopimus 1 kk:n isrtisanomisaikaa noudattaen, jolloin hänelle maksetaan kertaluonteisena erokorvauksena 200 000 euroa.

Toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen. Toimitusjohtajalla ja kahdella johtoryhmän jäsenellä on lakisääteisen järjestelmän ylittävä lisäeläkeoikeus. Toimitusjohtajalla on mahdollisuus päästä eläkkeelle 63-vuotiaana. Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten eläkeikä on normaalin paikallisen lainsäädännön mukainen.

Glastonin osakeperusteiset kannustinjärjestelmät on suunnattu konsernin avainhenkilöille, ja ne ovat osa konsernin kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Järjestelmien tavoitteena on yhdenmukaistaa yhtiön osakkeenomistajien ja konsernin johdon tavoitteet ja siten nostaa yhtiön arvoa.

Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2014-2016
Glaston Oyj Abp:n hallitus päätti 21.1.2014 kokouksessaan uudesta konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä osaksi konsernin ja sen tytäryhtiöiden ylimmän johdon pitkäaikaista kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Kannustinjärjestelmä on sidottu Glastonin osakekurssin kehitykseen.

Vuonna 2014 alkanut järjestelmä kattoi vuodet 2014–2016. Järjestelmästä ei maksettu palkkioita. Sen piiriin kuului 30 Glastonin avainhenkilöä.

Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2015-2017
Glastonin hallitus päätti 27.1.2015 kokouksessaan uudesta jaksosta konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään osaksi konsernin ja sen tytäryhtiöiden ylimmän johdon pitkäaikaista kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Kannustinjärjestelmä on sidottu Glastonin osakekurssin kehitykseen.

Järjestelmä kattaa vuodet 2015–2017 ja palkkio maksetaan keväällä 2018. Vuonna 2015 alkaneen järjestelmän piiriin kuuluu 31 Glastonin avainhenkilöä.

Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2016-2018
Glastonin hallitus päätti 19.1.2016 uudesta jaksosta vuonna 2014 alkaneessa konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmässä. Kannustinjärjestelmä on osa konsernin ja sen tytäryhtiöiden ylimmän johdon pitkäaikaista kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, ja se on sidottu Glastonin osakekurssin kehitykseen.

Uusi jakso kattaa vuodet 2016–2018. Mahdollinen palkkio maksetaan rahana keväällä 2019. Vuonna 2016 alkaneen järjestelmän piiriin kuuluu 18 Glastonin avainhenkilöä.

Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2017-2019
Glastonin hallitus päätti 18.1.2017 uudesta jaksosta vuonna 2014 alkaneessa konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmässä. Kannustinjärjestelmä on osa konsernin ja sen tytäryhtiöiden ylimmän johdon pitkäaikaista kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, ja se on sidottu Glastonin osakekurssin kehitykseen.

Uusi jakso kattaa vuodet 2017–2019. Mahdollinen palkkio maksetaan rahana keväällä 2020. Vuonna 2017 alkaneen järjestelmän piiriin kuuluu 18 Glastonin avainhenkilöä.

 

Taulukossa esitetään toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkiot vuosina 2017 ja 2016.

euroa20172016
Toimitusjohtaja Arto Metsänen
Rahapalkka411 605391 184
Tulospalkkiot-15 000
Osakepalkkio--
Rahapalkat yhteensä411 605406 184
Luontoisedut1 1141 252
Yhteensä412 719407 436
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)72 43271 424
Vapaaehtoiset eläkemaksut45 97554 475
Muu johtoryhmä yhteensä
Rahapalkat1 193 5111 155 128
Irtisanomiskorvaukset--
Tulospalkkiot51 38180 059
Osakepalkkio--
Rahapalkat yhteensä1 244 8911 235 187
Luontoisedut139 72130 969
Yhteensä1 384 6121 266 156
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)179 231170 501
Vapaaehtoiset eläkemaksut20 96620 160

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Sijoittajat » Hallinnointi » Riskienhallinta

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta ovat osa Glastonin johtamisjärjestelmää. Riskienhallinta on olennainen osa suunnittelu-, päätöksenteko- ja johtamisprosesseja ja sitä sovelletaan Glastonin kaikissa operaatioissa maailmanlaajuisesti. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen sekä toimintojen jatkuvuuden turvaaminen.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on puolestaan varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, liiketoimintariskien hallinta riittävää ja asianmukaista ja informaatio luotettavaa.

Valvontajärjestelmän avulla valvotaan myös määriteltyjen toimintaperiaatteiden ja annettujen ohjeiden noudattamista.

Glastonin riskienhallinnan prosessia käsitellään yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement). Konsernin riskeistä on kerrottu yksityiskohtaisemmin hallituksen toimintakertomuksessa ja rahoitusriskien hallinta on esitelty tarkemmin konernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

Riskienhallinta on olennainen osa suunnittelu-, päätöksenteko- ja johtamisprosesseja. Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa liiketoiminnan tavoitteisiin ja toimintoihin liittyvien riskien tunnistaminen, hallinta ja seuranta. Riskienhallinnan periaatteet on määritelty yhtiön hallituksen hyväksymässä riskienhallintatoimintaohjeessa ja toimintatapa riskienhallinnan prosessikuvauksessa ja ohjeistuksessa.

Glastonin riskienhallinnan johtavana periaatteena toimii riskienhallintaprosessin jatkuva, systemaattinen ja tarkoituksenmukainen kehittäminen ja toimeenpano, millä pyritään riskien kattavaan tunnistamisen ja asianmukaiseen hallintaan.

Yhtiö on jakanut riskit käytännön riskienhallinnan näkökulmasta neljään eri ryhmään: strategiset riskit,  operatiiviset riskit, rahoitusriskit sekä vahinkoriskit.

Konsernin liiketoiminnasta aiheutuvat omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskit on suojattu asianmukaisin vakuutuksin ja rahoitusriskien hallinnasta vastaa konsernin emoyhtiössä rahoitustoiminto.

Glastonin riskienhallintaprosessi käsittää seuraavat vaiheet: riskien tunnistaminen, riskien arvioiminen, riskien käsittely, riskeihin liittyvä raportointi ja tiedottaminen, riskienhallinnan toimenpiteiden ja prosessien valvonta, sekä liiketoiminnan jatkuvuuden suunnitteleminen ja kriisinhallinta.

Osana riskienhallintaprosessia merkittävimmistä riskeistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista raportoidaan yhtiön johdolle ja hallitukselle säännöllisesti, minkä perusteella johto ja hallitus voivat tehdä päätöksiä riskitasosta, jonka yhtiön liiketoiminta-alueet ja -yksiköt ovat mahdollisesti valmiita hyväksymään kussakin tilanteessa tai tiettynä aikana.

Käytännössä riskienhallinta koostuu asianmukaisesti määritellyistä tehtävistä, toimintatavoista ja työvälineistä, jotka on sopeutettu Glastonin liiketoiminta-alueiden, liiketoimintayksiköiden ja konsernitason johtamisjärjestelmiin. Riskienhallinnasta vastaa jokaisen liiketoiminta-alueen, liiketoimintayksikön ja konsernitason toiminnan johtaja. Riskien tunnistaminen on käytännössä Glastonin jokaisen työntekijän vastuulla.

Glastonin strategisena riskinä on ennen kaikkea merkittävä markkinaosuuksien menettäminen sekä teknologiseen kehitykseen liittyvä mahdollinen kilpailevan kone- tai lasinjalostustekniikan tulo markkinoille, mikä edellyttäisi Glastonilta mittavia tuotekehitysinvestointeja.

Konsernin merkittävimpiin operatiivisiin riskeihin lukeutuvat isojen asiakasprojektien hallinnointi, komponenttien saatavuus ja hintakehitys, tehokkaan immateriaalioikeuksien suojauksen ja tehokkaan tuotannon onnistuminen, alihankkijaverkoston hallinnointi sekä osaavan henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys.

Toimintaan liittyy rahoitusriskejä ja nämä muodostuvat valuutta-, korko-, luotto-, vastapuoli- ja maksuvalmiusriskeistä. Kansainvälisen liiketoiminnan luonteen mukaisesti konsernilla on valuuttakurssivaihteluista johtuvia riskejä. Korkotason muutosten vaikutukset konsernin tulokseen aiheuttavat korkoriskin. Luotto- ja vastapuoliriski muodostuu pääasiassa asiakkaille annettuun maksuaikaan liittyvästä riskistä. Maksuvalmiusriski on riski siitä, että konsernin rahavarat ja luottolimiitit eivät riitä kattamaan liiketoiminnan rahoitustarpeita, tai että uuden rahoituksen hankkiminen niihin tarpeisiin aiheuttaa rahoituskustannusten selkeän nousun.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta, tuloksellista ja luotettavaa, ja että lainsäädäntöä ja muita säännöksiä noudatetaan. Konserni on määritellyt sen toiminnan keskeisille alueille konsernin laajuisesti noudatettavat periaatteet, jotka muodostavat perustan sisäiselle valvonnalle.

Konsernin sisäisen valvonnan järjestelmät toimivat sen todentamiseksi, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot konsernin taloudellisesta tilasta. Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Konsernin sisäinen valvonta on hajautettu eri konsernitoiminnoille, jotka valvovat vastuullaan olevien hallituksen hyväksyminen toimintaohjeiden noudattamista. Konsernin taloudellista johtamista ja toimintojen valvontaa tukevat ja koordinoivat konsernin taloushallinto ja controller-verkosto.

Konsernilla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Konsernin taloushallinnon organisaatio seuraa säännöllisesti segmenttien raportointia ja puuttuu raportoinnissa havaittuihin poikkeamiin sekä tarvittaessa tekee joko omia tai teettää erillisiä sisäisen tarkastuksen selvityksiä ulkopuolisilla asiantuntijoilla.


Yhtiöjärjestys

Sijoittajat » Hallinnointi » Yhtiöjärjestys


Tilintarkastus

Sijoittajat » Hallinnointi » Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Glastonilla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi käsittää vaalia toimitettaessa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajat antavat yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat säännöllisesti hallitukselle.

Tilintarkastysyhtiö Ernst & Young Oy on toiminut Glastonin tilintarkastajana vuodesta 2010.

Ernst & Young Oy nimitti 5.4.2016 KHT Kristina Sandin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Yhtiön tytäryhtiöiden tilintarkastajina ovat toimineet pääasiassa Ernst & Young -yhteisöä edustavat tilintarkastusyksiköt kussakin maassa.

Vuonna 2017 konsernin tilintarkastuskustannukset olivat yhteensä 253 000 euroa (284 000 euroa vuonna 2016), josta Ernst & Youngin osuus oli 234 000 euroa (265 000 euroa vuonna 2016). Ernst & Young Oy:n tilintarkastuskulut tilikauden 2017 tarkastuksesta olivat 223 000 euroa (233 000 euroa vuonna 2016).


Yhtiökokous

Sijoittajat » Hallinnointi » Yhtiökokous

Glaston Oyj Abp:n yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Se päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista tehtävistä, joita ovat muun muassa tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvistaminen, voitonjaosta päättäminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. Varsinainen yhtiökokous päättää myös hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista.

Glaston Oyj Abp:n yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se lain mukaan on pidettävä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa suomen- tai ruotsinkielisessä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Tämän lisäksi Glaston julkaisee yhtiökokouskutsun pörssitiedotteena.

Toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Lisäksi tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Myös hallitusehdokkaiden tulee olla läsnä heidän valinnastaan päättävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukaan oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia kokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Glaston julkaisee kotisivuillaan internetissä hyvissä ajoin määräpäivän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa vaatimuksestaan hallitukselle. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajilla on oikeus tehdä ehdotuksia ja kysymyksiä käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon 8 arkipäivää ennen yhtiökokousta. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistaja voi käyttää yhtiökokouksessa myös avustajaa.

GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2018 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. – 31.12.2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2017 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,01 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 12.4.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 26.4.2018.

Hallituksen kokoonpano
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seitsemän. Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen nykyiset jäsenet Teuvo Salminen, Anu Hämäläinen, Sarlotta Narjus, Kai Mäenpää ja Tero Telaranta valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi päätettiin valita samaksi toimikaudeksi uusiksi jäseniksi Antti Kaunonen ja Sebastian Bondestam.

Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Teuvo Salmisen ja varapuheenjohtajaksi Sebastian Bondestamin.

Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkioita korotetaan 15 prosentilla. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 46 000 euroa, varapuheenjohtajalle 34 500 euroa ja hallituksen muille jäsenille 23 000 euroa.

Lisäksi kokouspalkkiota maksetaan jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut siten, että puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa ja muille jäsenille 500 euroa. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset. Lisäksi päätettiin, että yhtiö jatkaa palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen suorittamista hallituksen jäsenille.

Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen esityksestä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Kristina Sandin, KHT.

Hallituksen valtuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 20 000 000 osaketta.

Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutusta esitettiin käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin sekä optioiden ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus). Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka ja se kumoaa aikaisemmat valtuutukset.

Yhteistilillä olevat osakkeet ja niihin perustuvat oikeudet
Yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti, että oikeudet kaikkiin sellaisiin Glaston Oyj Abp:n yhteistilillä olleisiin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ollut vaadittu arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaisesti ennen yhtiökokouksen päätöstä, on menetetty. Osakkeiden lisäksi myös osakkeisiin liittyvät oikeudet, kuten nostamattomat osingot, menetetään. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhteistilillä oli 30.1.2018 yhteensä 75 200 Glaston Oyj Abp:n osaketta.

Materiaalit:

Yhtiökokouspöytäkirja 2018

Vuosikertomus 2017

Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Yhtikokouskutsu
Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot:
Teuvo Salminen, Sarlotta Narjus, Anu Hämäläinen, Kai Mäenpää ja Tero Telaranta  Sijoittajat » Hallinnointi » Hallitus
Sebastian Bondestam CV
Antti Kaunonen CV

Tietosuojaseloste


Nimitystoimikunta

Sijoittajat » Hallinnointi » Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, ehdotus hallituksen jäseniksi ja ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Toiminnassaan nimitystoimikunta noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, yhtiöön sovellettavia arvopaperipörssin sääntöjä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Nimitystoimikunta toimii listayhtiöiden hallinnointikoodin tarkoittamana osakkeenomistajien edustajista koostuvana toimikuntana.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Toimikunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä eikä yhtiön toimivaan johtoon kuuluva henkilö saa olla toimikunnan jäsen.

Toimikunnan jäsenillä ei ole oikeutta saada palkkiota toimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Toimikunta voi tehtäviensä puitteissa käyttää yhtiön hyväksymillä kustannuksilla ulkopuolisia asiantuntijoita hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden löytämiseksi ja arvioimiseksi.

Toimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tulee toimittaa yhtiön hallitukselle siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Nimitystoimikunnan päätökseksi tulee toimikunnan enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen jäseniksi ehdotettavilla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Glastonin nimitystoimikunnan jäseniksi on 1.9.2017 omistustilanteen mukaan valittu:
Thomas Ahlström (AC Invest Eight B.V.)
Jaakko Kurikka (Hymy Lahtinen Oy)
Kalle Saariaho (OP-Suomi Pienyhtiöt)
Stefan Björkman (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera)

Asiantuntijajäsenenä toimii Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg.

Nimitystoimikunta valitsi 16.10.2017 pitämässään järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajaksi Thomas Ahlströmin.

Taloudellista tietoa


Avainluvut

Sijoittajat » Taloudellista tietoa » Avainluvut


Liikevaihto maantieteellisesti

Sijoittajat » Taloudellista tietoa » Liikevaihto maantieteellisesti

Liikevaihdon jakauma 2017


Taloudelliset tavoitteet

Sijoittajat » Taloudellista tietoa » Taloudelliset tavoitteet

Glastonin hallitus on maaliskuussa 2016 vahvistanut taloudelliset tavoitteet Glaston Oyj Abp:lle
Glaston arvioi lasikonemarkkinoiden kasvavan vuoteen 2018 asti noin 3-5 prosenttia vuodessa.

Glastonin taloudelliset tavoitteet vuosille 2016-2018 ovat:
– Markkinoiden kasvun ylittävä vuosittainen liikevaihdon kasvu (CAGR)
– Liikevoittomarginaali (EBIT) yli 8 prosenttia ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, kauden päättyessä
– Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) yli 20 prosenttia kauden päättyessä


Tulosohjeistus

Sijoittajat » Taloudellista tietoa » Tulosohjeistus

Näkymät tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksessa, julkaistu 23.4.2018:

Vuoden 2018 alusta lähtien lasinjalostusmarkkinoiden aktiviteetti oli hyvä. Glastonin tilauskertymän kehityksessä tapahtui positiivinen käänne neljänneksen lähestyessä loppuaan, ja myönteisen markkinakehityksen arvioidaan jatkuvan. Maailmantalouden vahvat kasvuodotukset tukevat tätä näkemystä. Investointipäätöksiä mietitään edelleen pitkään, mikä voi aiheuttaa tilausten viivästymistä ja vaihtelua neljänneksittäiseen tilauskertymään.

Edeltävän kuuden kuukauden tasainen tilauskertymä ja myönteinen markkinakehitys luovat hyvät edellytykset kannattavalle kasvulle vuonna 2018. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2017. (Koko vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa uuden IFRS 15 -tuloutusstandardin mukaisesti).

 

Edelliset näkymät

Näkymät vuodelle 2018, julkaistu 8.2.2018:

Lasinjalostusmarkkinoiden kehitys parani asteittain vuoden 2017 kuluessa, ja Glaston odottaa myönteisen kehityksen jatkuvan kuluvana vuonna. Maailman talouden vahvat kasvuodotukset tukevat tätä näkemystä. Investointipäätöksiä mietitään edelleen pitkään, mikä voi aiheuttaa tilausten viivästymistä ja vaihtelua neljänneksittäiseen tilauskertymään.

Vaikka tilauskanta oli vuoden 2017 lopussa edellisvuotta alhaisempi, toisen vuosipuoliskon hyvä tilauskertymä ja myönteinen markkinakehitys luovat hyvät edellytykset kannattavalle kasvulle vuonna 2018. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2017. (Koko vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,4 miljoonaa euroa.)

 

Näkymät tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsauksessa, julkaistu 30.10.2017:

Näkymien täsmennys
Kolmannella vuosineljänneksellä lasinjalostusmarkkinoiden kehitys jatkui pääosin myönteisenä. Maailmantalouden pitkään jatkunut epävakaus ja poliittisten jännitteiden lisääntyminen tietyillä alueilla vaikuttavat asiakkaiden investointihalukkuuteen, ja päätöksentekoajat ovat pidentyneet. Merkkejä markkinoiden pysyvästä muutoksesta ei ole kuitenkaan havaittavissa. Arvioimme myönteisen markkinakehityksen jatkuvan.

Glastonin tammi-syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin koko vuonna 2016. Aiemmin vuoden 2017 vertailukelpoisen liiketuloksen arvioitiin paranevan vuodesta 2016.

Glaston täsmentää näkymiään ja arvioi nyt koko vuoden 2017 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 4,0 – 5,5 miljoonaa euroa. (Aiemmat näkymät: Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. Koko vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa.)

10.8.2017 julkaistun puolivuosikatsauksen mukaisesti:
NÄKYMÄT ENNALLAAN
Hiljaisen ensimmäisen neljänneksen jälkeen lasinjalostusmarkkinat aktivoituivat jonkin verran toisella vuosineljänneksellä.  Maailmantalouden pitkään jatkunut epävakaus ja poliittisten jännitteiden lisääntyminen tietyillä alueilla vaikuttavat asiakkaiden investointihalukkuuteen, ja päätöksentekoajat ovat pidentyneet. Merkkejä markkinoiden pysyvästä muutoksesta ei ole kuitenkaan havaittavissa. Arvioimme myönteisen markkinakehityksen jatkuvan.

Alkuvuoden hyvä tilauskanta, myönteinen markkinakehitys ja tehdyt säästötoimenpiteet luovat hyvät edellytykset toiminnan kehittämiselle vuonna 2017. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. (Koko vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa.)

26.4.2017 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti:

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä lasinjalostusmarkkinat olivat perinteiseen tapaan rauhalliset. Maailmantalouden pitkään jatkunut epävakaus ja poliittisten jännitteiden lisääntyminen tietyillä alueilla vaikuttavat asiakkaiden investointihalukkuuteen, ja päätöksentekoajat ovat pidentyneet. Merkkejä markkinoiden pysyvästä muutoksesta ei ole kuitenkaan havaittavissa. Arvioimme myönteisen markkinakehityksen edelleen jatkuvan.

Edellisvuotta korkeampi tilauskanta, myönteinen markkinakehitys ja tehdyt säästötoimenpiteet luovat hyvät edellytykset toiminnan kehittämiselle vuonna 2017. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. (Koko vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa.)

10.2.2017 julkaistun tilinpäätöstiedotteen mukaisesti:

Lasinjalostusmarkkinoiden kehitys oli myönteistä vuoden 2016 lopulla. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä merkkejä markkinoiden heikkenemisestä ja myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan. Hyvästä kysyntätilanteestä huolimatta investointipäätöksiä mietitään usein aiempaa pidempään epävarman maailmantalouden ja -poliittisen kehityksen takia.

Edellisvuotta korkeampi tilauskanta, myönteinen markkinakehitys ja tehdyt säästötoimenpiteet luovat hyvät edellytykset toiminnan kehittämiselle vuonna 2017. Ensimmäiselle neljännekselle ajoittuu suhteellisen pieni määrä toimituksia, minkä johdosta jakson vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan alhaisempi kuin vuotta aiemmin.

Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. (Koko vuoden 2016  vertailukelpoinen liiketulos 2,8 miljoonaa euroa.)

 

31.10.2016 julkaistun Q3 osavuosikatsauksen mukaisesti: 
Glaston tarkensi näkymiään 4.8.2016. Glaston arvioi vuoden 2016 liikevaihdon jäävän noin 105–110 miljoonan euron tasolle ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan noin 2–4 miljoonaa euroa. (Vuonna 2015 liikevaihto 123,4 milj. euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 6,1 milj. euroa).

9.8.2016 julkaistun Q2 2016 puolivuotiskatsauksen mukaisesti:
Vuoden toisella puoliskolla lasinjalostusmarkkinoiden odotetaan säilyvän haastavina taloudellisen epävakauden jatkuessa.

Euroopassa talouden näkymien heikentyminen ja toimintaympäristön lisääntynyt epävakaus heijastuu asiakkaiden investointipäätöksiin.Tästä huolimatta Keski- ja Itä-Eurooppa tarjoavat kasvumahdollisuuksia. Pohjois-Amerikan markkinalta odotamme vakaata kehitystä. Etelä-Amerikassa markkinat jatkuvat hiljaisina varsinkin Brasiliassa. Aasian markkinoilta odotamme varovaista kasvua.

Glaston arvioi vuoden 2016 liikevaihdon jäävän noin 105 – 110 miljoonan euron tasolle ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan noin 2 – 4 miljoonaa euroa. (Vuonna 2015 liikevaihto 123,4 milj. euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 6,1 milj. euroa).

11.2.2016 julkaistun tilinpäätöstiedotteen mukaisesti: Glastonin näkymät vuodelle 2016

Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä Glastonin markkinoilla esiintyi varovaisuutta. Vuotta 2016 tarkasteltaessa arvioimme kokonaismarkkinoiden kehittyvän varovaisen myönteisesti.

Odotamme Pohjois-Amerikan markkinan jatkavan hyvää kehitystään myös vuonna 2016. Arvioimme EMEA-alueen kehittyvän myönteisesti. Aasiassa odotamme Kiinan markkinan pysyvän vakaana nykyisellä tasollaan, ja Tyynenmeren alueelta odotamme kasvua.

Lämpökäsittelykoneiden markkinat jatkuvat kohtuullisen hiljaisina. Arvioimme uusien lämpökäsittelykoneiden kysynnän jäävän edellisvuotta heikommaksi alkuvuoden aikana. Haastavasta markkinanäkymästä huolimatta Glastonin asema markkinoilla on hyvä. Laaja tuotevalikoimamme vastaa erinomaisesti asiakkaiden tarpeisiin. Teknologiajohtajana jatkamme määrätietoista tuotekehitystyötämme, jossa digitalisaatio ja uudet teknologiat tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat varovaisen myönteiset. Kasvutavoitteitamme tukevat Glastonin vahva markkina-asema, kattava palveluverkosto ja ajanmukainen tuotevalikoima.

Hidastuneen markkinatilanteen ja laskeneen tilauskannan vuoksi arvioimme vuoden 2016 liikevaihdon jäävän hieman alle vuoden 2015 tason. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioimme olevan vuoden 2015 tasolla.  (Vuonna 2015 liikevaihto 123,4 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,1 milj. euroa).

26.10.2015 julkaistun Q3 2015 osavuosikatsauksen mukaisesti: NÄKYMÄT ENNALLAAN

Arvioimme edelleen Glastonin markkinoiden kasvavan maltillisesti vuonna 2015. Uuskonemyynnissä odotamme hyvän kehityksen jatkuvan EMEA-alueella ja Pohjois-Amerikassa. EMEA-alueen taloudellinen epävarmuus sekä paikalliset poliittiset jännitteet saattavat kuitenkin vähentää asiakkaiden investointihalukkuutta.

Aasian erittäin hiljaiset markkinat osoittivat heinä-syyskuussa virkistymisen merkkejä, ja odotamme suotuisan kehityksen jatkuvan myös loppuvuoden aikana. Arvioimme Etelä-Amerikan markkinoiden kysynnän olevan vaimeaa myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Huoltomarkkinoilla odotamme kasvun jatkuvan kaikissa tuoteryhmissä ja erityisesti päivitystuotteissa.

Glaston arvioi vuoden 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ylittävän vuoden 2014 tason (vuonna 2014 liikevaihto 109,7 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,5 milj. euroa).


Osinko

Sijoittajat » Taloudellista tietoa » Osinko

201720162015201420132012201120102009
Varsinainen osinko per osake--0,01 *)0,02*)0,01----
Ylimääräinen osinko per osake-
Osingot yhteensä0,01**)-0,010,020,01----

*) pääomanpalautus
**) pääomanpalautus, hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osinkopolitiikka

Glastonin osinkopolitiikan mukaisesti Glastonin tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoa tai pääomanpalautusta 30 – 50 prosenttia yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Mahdollisten tulevien osinkojen tai pääomanpalautusten määrään ja maksuajankohtaan vaikuttavat muun muassa yhtiön taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät. Lisäksi osinkopolitiikassa on otettu huomioon strategian mukaiset kasvutavoitteet ja kasvun edellyttämät rahoitustarpeet.


Laadintaperiaatteet

Sijoittajat » Taloudellista tietoa » Laadintaperiaatteet

Glaston Oyj Abp on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Pienissä yhtiöissä. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja rekisteröity osoite on Yliopistonkatu 7, 00100 Helsinki. Glaston Oyj Abp on Glaston-konsernin emoyhteisö.

Glaston-konserni on kansainvälinen lasiteknologiayritys. Glaston on yksi johtavista lasinjalostuskoneiden valmistajista maailmassa. Glastonin tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan laajimmat. Glastonin liiketoiminta raportoidaan yhtenä segmenttinä, joka muodostuu toimintasegmenteistä. Konsernin tukitoiminnot sisältävät pääkonttoritoiminnot.

Glaston Oyj Abp:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 8.2.2018 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös tai tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa.

Lue lisää

Glaston-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS), jotka sisältävät myös IAS-standardit sekä standardien tulkinnat (SIC ja IFRIC). Kansainväliset tilinpäätösstandardit ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.

Konsernitilinpäätös sisältää Glaston Oyj Abp:n sekä sen tytäryritykset. Emoyhteisön toiminta- ja esittämisvaluutta on euro, joka on myös konsernitilinpäätöksen esittämisvaluutta. Muiden konserniyritysten toimintavaluutat määräytyvät niiden pääasiallisen toimintaympäristön mukaan.

Konsernitilinpäätös laaditaan kalenterivuodelta, joka on myös emoyhteisön ja konserniyritysten tilikausi.

Konsernitilinpäätös on laadittu käyttäen alkuperäisiä hankintamenoja, ellei laatimisperiaatteissa ole muuta kerrottu.

Konsernitilinpäätöksessä esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Glaston on noudattanut seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja 1.1.2015 lähtien:

IFRS-standardeihin tehtävät vuosittaiset parannukset 2010–2012 ja 2011–2013

Vuosittaiset parannukset 2012
IFRS 2 Osakeperusteiset maksut
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen
IFRS 8 Toimintasegmentit
IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen
IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä
IAS 38 Aineettomat hyödykkeet

Vuosittaiset parannukset 2013
IFRS1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen
IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen
IAS 40 Sijoituskiinteistöt

Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta Glastonin konsernitilinpäätökseen.

Muut vuonna 2015 voimaan tulleet uudet tai uudistetut standardit tai tulkinnat eivät olleet merkityksellisiä Glastonin konsernitilinpäätöksen kannalta.

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhteisön ja tytäryritykset. Emoyhteisöllä on tytäryrityksissä omistuksensa perusteella suoraan tai tytäryritystensä kautta yli puolet äänivallasta tai muutoin määräysvalta. Myydyt yritykset ovat mukana konsernitilinpäätöksessä määräysvallan siirtymiseen saakka ja raportointikauden aikana hankitut yritykset siitä lähtien, kun määräysvalta on siirtynyt Glastonille. Keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä.

Konsernin osakkuusyritykset, eli yritykset, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta (omistusosuus yleensä 20 – 50 prosenttia), mutta ei määräysvaltaa, on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Osuudet osakkuusyritysten raportointikauden tuloksista on laskettu konsernin omistusosuuden mukaisesti ja esitetty tulosvaikutteisesti omina erinään. Osakkuusyritysosakkeiden kirjanpitoarvo konsernitilinpäätöksessä on konsernin osuus osakkuusyrityksen nettovaroista lisättynä mahdollisella hankinnasta aiheutuneella liikearvolla. Mikäli konsernin osuus osakkuusyrityksen tappiosta ylittää osakkuusyrityksen kirjanpitoarvon, osakkuusyritysosakkeet merkitään taseeseen nolla-arvolla ja tappioiden kirjaaminen lakkaa, ellei konserni ole velvollinen täyttämään sellaisia osakkuusyrityksen velvoitteita, jotka se on taannut tai joihin se on muuten sitoutunut.

Muut osakkeet, tarkoittaen yrityksiä, joissa konsernin äänivalta on vähemmän kuin 20 prosenttia, on luokiteltu myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi ja esitetty taseessa käypään arvoon, tai mikäli käypä arvo ei ole arvioitavissa luotettavasti, hankintamenoon, ja niiltä saadut osingot on esitetty tulosvaikutteisesti.

Kaikki konserniyritysten väliset liiketapahtumat on eliminoitu. Realisoitumattomat voitot liiketapahtumista konserniyritysten ja osakkuusyritysten välillä on eliminoitu konsernin omistusosuuden suhteessa. Realisoitumattomat tappiot on eliminoitu vain, mikäli tappio ei ole johtunut omaisuuserän arvon alentumisesta.

Määräysvallattomien omistajien osuus erotetaan emoyhteisön omistajille kuuluvasta tuloksesta ja esitetään tuloslaskelman ja laajan tuloslaskelman yhteydessä omana eränään. Määräysvallattomien omistajien osuus esitetään omana eränään myös taseessa omassa pääomassa. Mikäli konsernilla on sopimukseen perustuva velvollisuus lunastaa määräysvallattomien omistajien osuus luovuttamalla käteisvaroja, erää käsitellään osana rahoitusvelkoja. Määräysvallattomien omistajien kanssa toteutettujen liiketoimien vaikutukset kirjataan omaan pääomaan, mikäli määräysvalta ei muutu. Näistä liiketoimista ei synny liikearvoa tai voittoja ja tappioita. Mikäli määräysvalta menetetään, niin mahdollinen jäljelle jäävä omistusosuus arvostetaan käypään arvoon ja syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Laaja tulos kohdistetaan myös määräysvallattomille omistajille, vaikka määräysvallattomien omistajien osuudesta tulisi negatiivinen.

Ulkomaiset tytäryritykset

Konsernitilinpäätöksissä ulkomaisten tytäryritysten tuloslaskelmat, laajat tuloslaskelmat ja rahavirrat on muunnettu euroiksi käyttäen raportointikauden keskikursseja ja taseet käyttäen raportointikauden päättymispäivän valuuttakursseja.

Kurssiero, joka syntyy tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman ja taseen muuntamisesta eri valuuttakursseilla, kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja se sisältyy omaan pääomaan kertyneisiin kurssieroihin. Myös kurssierot, jotka syntyvät nettosijoituksista euroalueen ulkopuolisiin ulkomaisiin tytäryrityksiin ja osakkuusyrityksiin, kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja ne sisältyvät omaan pääomaan kertyneihin kurssieroihin.

Kun tytär- tai osakkuusyritys myydään kokonaan tai osittain, kyseiseen yritykseen liittyvät kertyneet kurssierot siirretään kokonaisuudessaan tai myytyä osuutta vastaavalta määrältä omasta pääomasta tulosvaikutteisiksi samalle kaudelle kuin myynnistä syntyneet luovutusvoitot tai -tappiot.

Ulkomaan valuutan määräiset erät

Konserniyritykset muuntavat omissa kirjanpidoissaan päivittäiset valuuttamääräiset liiketapahtumat kirjanpitovaluutakseen tai toimintavaluutakseen tapahtumapäivän kursseja käyttäen. Tilinpäätöksissä valuuttamääräiset saamiset ja velat arvostetaan käyttäen raportointikauden päättymispäivän valuuttakursseja. Myyntisaamisiin liittyvät valuuttakurssierot kirjataan myynnin oikaisuiksi ja ostovelkoihin liittyvät valuuttakurssierot ostojen oikaisuiksi. Rahoitukseen liittyvät valuuttakurssierot kirjataan rahoituksen valuuttakurssieroihin.

Konsernin rahoitusvarat ja -velat on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi ja -veloiksi, lainoiksi ja muiksi saamisiksi, myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi ja jaksotettuun hankintamenoon arvostetuiksi rahoitusveloiksi.

Rahoitusvaroihin kuuluva erä kirjataan pois taseesta silloin, kun konsernin sopimukseen perustuva oikeus rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtoihin lakkaa olemasta voimassa tai rahoitusvaroihin kuuluva erä siirretään toiselle osapuolelle ja siirto täyttää IAS 39:n mukaiset taseesta pois kirjaamisen edellytykset.

Rahoitusvelka tai rahoitusvelan osa kirjataan pois taseesta silloin, kun velka on lakannut olemasta, eli kun sopimuksessa yksilöity velvoite on täytetty tai kumottu tai sen voimassaolo on lakannut.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaissopimukset ja suojauslaskenta

Johdannaiset, jotka eivät täytä suojauslaskennan kriteerejä, ovat kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja, joiden arvonmuutokset kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti.

Johdannaissopimukset on kirjattu taseeseen arvostettuina käypiin arvoihinsa. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien johdannaissopimusten käyvät arvot määritellään käyttäen raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja. Kaikki Glastonin johdannaissopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Termiinien käypä arvo lasketaan arvostamalla termiinisopimus raportointikauden päättymishetkellä termiinikurssiin ja vertaamalla sitä termiinisopimuksen tekohetken termiinikurssiin. Raportointikausien 2015 ja 2014 päättyessä konsernilla oli sähkötermiinejä.

Konsernin johdannaissopimukset suojaavat operatiivisia transaktioita vaikka ne eivät täyttäisikään IAS 39:n mukaisia suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä. Näiden johdannaisten käypien arvojen muutokset kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti. Konserniyritykset voivat suojata valuuttajohdannaisilla lähinnä valuuttamääräisiä myyntejään ja sitovien saatujen tilausten rahavirtoja, joiden suojausinstrumentteina käytetään joko konsernin rahoitusosaston kanssa tehtyjä valuuttatermiinejä tai suoraan pankkien kanssa tehtyjä valuuttajohdannaisia. Suojaustapahtumien vaikutukset kirjataan tulosvaikutteisesti myynnin oikaisueriin. Lisäksi konserni suojaa sähköostojaan sähköjohdannaisilla. Näiden johdannaisten käypien arvojen muutokset kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti kulujen oikaisuksi.

Mikäli suojauslaskennan edellytykset täyttyvät, noudatetaan valuuttajohdannaisten osalta IAS 39:n mukaista rahavirran suojauslaskentaa. Raportointikausilla 2015 ja 2014 suojauslaskenta ei ollut käytössä.

Käyvän arvon muutokset niistä valuuttajohdannaisista, joilla suojataan nettosijoitusta ulkomaiseen yksikköön, kirjataan muihin laajan tuloksen eriin verovaikutuksella vähennettynä ja esitetään omassa pääomassa kertyneissä kurssieroissa, mikäli suojaus on tehokas. Suojauksen tehoton osuus kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti. Konsernilla ei ollut ulkomaisten yksikköjen nettosijoitusten suojauksia vuosina 2015 ja 2014.

Johdannaisinstrumentit sisältyvät taseen lyhytaikaisiin varoihin tai velkoihin. Johdannaisten myynnit ja ostot kirjataan kaupantekopäivän perusteella.

Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat ja velat

Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat ja velat voivat sisältää lyhytaikaisia sijoituksia, jotka ovat kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja varoja, eli jotka on hankittu tai syntyneet pääasiallisena tarkoituksena myydä ne lyhyen ajan kuluessa. Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat ja velat sisältyvät taseen lyhytaikaisiin varoihin tai velkoihin.

Muiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien varojen ja -velkojen käypien arvojen arvioidaan vastaavan niiden kirjanpitoarvoja niiden lyhyen maturiteetin vuoksi. Muiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien varojen ja -velkojen myynnit ja ostot kirjataan kaupantekopäivän perusteella.

Lainat ja muut saamiset

Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitusvaroja. Lainat ja muut saamiset syntyvät, kun velalliselle luovutetaan rahaa, tavaroita tai palveluja. Lainoja ja saamisia ei noteerata toimivilla markkinoilla, ja niihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä. Lainat ja saamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon.

Lainoihin ja muihin saamisiin on luokiteltu lainasaamiset, myyntisaamiset, muut saamiset ja rahavarat. Lainat ja muut saamiset sisältyvät lyhyt- tai pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin erääntymisensä mukaisesti. Yli vuoden päästä erääntyvät laina- ja myyntisaamiset on diskontattu, mikäli niistä ei erikseen peritä korkoa, ja ajan kulumisen perusteella kirjattu korko on kirjattu tulosvaikutteisesti rahoituseriin korkotuotoksi.

Myyntisaamiset esitetään taseessa alkuperäisen laskutetun määrän mukaisesti vähennettynä diskontatun koron osuudella sekä epävarmoilla saamisilla. Arvio epävarmoista saamisista perustuu raportointihetkellä avoinna olevien myyntisaamisten tarkasteluun. Arvon alentumiseen viittaavina seikkoina pidetään mm. maksun laiminlyöntiä tai viivästymistä. Myyntisaamisten arvonalentumistappio kirjataan erilliselle myyntisaamisten vähennystilille, ja tappio kirjataan tulosvaikutteisesti liiketoiminnan muihin kuluihin. Mikäli myyntisaamisen menetys on lopullinen, myyntisaaminen kirjataan pois taseesta myyntisaamisten vähennystililtä. Mikäli saamisesta, josta on kirjattu arvonalentumistappio, saadaan myöhemmin suoritus, kirjataan saatu suoritus tulosvaikutteisesti vähentämään liiketoiminnan muita kuluja. Mikäli saamisesta ei ole tehty arvonalentumiskirjausta myyntisaamisten vähennystilille, ja todetaan, että myyntisaamisen arvo on alentunut lopullisesti, tehdään arvonalentumiskirjaus suoraan vähentämään myyntisaamisia.

Lainasaamiset esitetään taseessa alkuperäiseen hankintahintaan vähennettynä epävarmoilla saamisilla. Arvio epävarmoista saamisista perustuu raportointihetkellä avoinna olevien lainasaamisten erillistarkasteluun. Arvon alentumiseen viittaavina seikkoina pidetään mm. maksun laiminlyöntiä tai viivästymistä. Lainasaamisten arvonalentumistappio kirjataan tulosvaikutteisesti rahoituseriin. Mikäli saamisesta, josta on kirjattu arvonalentumistappio, saadaan myöhemmin suoritus, kirjataan saatu suoritus tulosvaikutteisesti rahoituseriin.

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin varoihin tai lainoihin tai muihin saamisiin kuulumattomia rahoitusvaroja.

Glaston on luokitellut muut osakkeet kuin osakkuusyritysosakkeet myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi.

Myytävissä olevien rahoitusvarojen realisoitumattomat käyvän arvon muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin verovaikutuksella vähennettynä ja ne sisältyvät omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon myyntihetkeen saakka, jolloin ne siirretään omasta pääomasta tulosvaikutteisiksi.

Noteeratut sijoitukset arvostetaan raportointikauden päättymispäivän markkinahintaan. Sijoitukset, joiden käypää arvoa ei voida määritellä luotettavasti, kuten esimerkiksi noteeraamattomat osakkeet ja muut sijoitukset, esitetään hankintahintaan tai sitä alempaan arvoon, mikäli sijoituksesta on kirjattu arvonalentuminen. Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonalentumistappiot kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti rahoituseriin.

Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit ja ostot kirjataan kaupantekopäivän perusteella.

Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältyvät taseen pitkäaikaisiin varoihin.

Rahavarat

Rahavarat sisältävät käteisvarat sekä muut rahavarat. Muut rahavarat koostuvat erittäin likvideistä sijoituksista, joiden jäljellä oleva maturiteetti hankintahetkellä on alle kolme kuukautta. Käytössä olevat pankkitilien luottolimiitit sisältyvät taseen lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin.

Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat

Rahoitusvelat kirjataan velan nostohetkellä saadun vastikkeen määrään perustuvaan käypään arvoon. Myöhemmin rahoitusvelat esitetään jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Rahoitusvelkoihin liittyvät transaktiomenot sisällytetään alkuperäiseen hankintamenoon.

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettuihin rahoitusvelkoihin luokitellaan vaihtovelkakirjalaina, eläkelainat, lainat rahoituslaitoksilta, rahoitusleasingvelat, debentuurilaina, ostovelat sekä saadut ennakot. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat on esitetty erääntymisensä mukaisesti joko pitkä- tai lyhytaikaisissa veloissa.

Korkokulut kirjataan pääsääntöisesti tulosvaikutteisesti suoriteperusteisesti kullekin tilikaudelle. Mikäli omaisuuserä on ehdot täyttävä omaisuuserä siten kuin IAS 23 Vieraan pääoman menot -standardissa määritellään, omaisuuserän välittömästi hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta johtuvat vieraan pääoman menot aktivoidaan kuitenkin kyseisen omaisuuserän hankintamenoon. Aktivoiminen koskee lähinnä aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä.

Vuoden 2015 ja 2014 lopussa Glastonilla ei ollut vaihtovelkakirjalainoja.

Liikevaihto sisältää myytyjen tuotteiden ja toimitettujen palveluiden kokonaislaskutusarvon, josta on vähennetty diskontatun koron osuus sekä oikaisuerinä myynnin välilliset verot ja käteisalennukset. Myyntisaamisten kurssierot kirjataan myynnin oikaisueriin.

Myyntituotot tavaroiden myynnistä tuloutetaan sillä hetkellä, kun omistukseen liittyvät merkittävät riskit ja tuotot siirtyvät ostajalle. Yleensä tämä tapahtuu tavaran luovutushetkellä toimitusehdon mukaisesti. Myyntitulot palveluiden tuottamisesta ja korjaustöistä tuloutetaan, kun palvelu on suoritettu tai kun työ on tehty.

Asiakaskohtaisesti räätälöidyt lasinjalostuskonetoimitukset tuloutetaan milestone-menetelmällä kahdessa milestonessa siten, että lasinjalostuskone tuloutetaan, kun konetoimitus lähtee valmistavalta tehtaalta ja koneen asennusosuus, kun konetoimitus on otettu asiakkaalla tuotantokäyttöön. Tuloutushetkellä kirjataan kuluksi tuloutettua osuutta vastaava määrä projektin arvioiduista kokonaismenoista. Menot, jotka liittyvät vielä tulouttamattomaan hankkeeseen, kirjataan keskeneräisinä pitkäaikaishankkeina vaihto-omaisuuteen.

Glaston-konsernilla on erilaisia eläkejärjestelyitä kunkin toimintamaan paikallisten olojen ja käytäntöjen mukaisesti. Eläkejärjestelyt luokitellaan joko maksu- tai etuuspohjaisiksi järjestelyiksi. Suoritukset eläkejärjestelyihin perustuvat vakuutusmatemaattisiin laskelmiin.

Suoritukset maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin kirjataan tulosvaikutteisesti sillä raportointikaudella, jota suoritus koskee.

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden lisäksi Glastonilla on muita pitkäaikaisia työsuhde-etuuksia, kuten etuuspohjaisia erorahajärjestelyitä. Näitä työsuhde-etuuksia käsitellään kuten työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia, ja ne esitetään erillään etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä.

Kunkin etuuspohjaisen järjestelyn velvoitteet on laskettu erikseen. Etuuspohjaisista järjestelyistä on kirjattu taseeseen velka tai saaminen, joka on syntynyt eläkevelvoitteiden nykyarvon ja järjestelyyn kuuluvien varojen käyvän arvon erotuksena.

Etuuspohjaisten järjestelyiden velat on laskettu arvioitujen rahavirtojen nykyarvoina käyttäen diskonttauskorkoina sellaisten pitkien valtion velkasitoumusten korkoja, joiden maturiteetit vastaavat eläkevelvoitteiden maturiteetteja, tai vastaavia pitkäaikaisia korkoja.

Etuuspohjaisissa järjestelyissä kulut lasketaan käyttäen ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää. Menetelmän mukaisesti menot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi jakamalla kustannus työntekijöiden palvelusajalle.

Vakuutusmatemaattiset voitot ja –tappiot kirjataan laajaan tulokseen. Tuloslaskelmaan kirjataan kauden työsuoritukseen ja aiempaan työsuoritukseen perustuva meno sekä etuuspohjaisen nettovelan nettokorko. Muut etuuspohjaisten nettovelkojen muutokset kirjataan laajaan tulokseen, eikä näitä eriä saada myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi.

Glaston Oyj Abp:lla on käytössä konsernin avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä.

Järjestelmän palkkiot maksetaan ohjelmasta riippuen joko osakkeina, rahana tai näiden yhdistelmänä edellyttäen, että avainhenkilön työ- tai toimisuhde on voimassa ja ansaintakriteerit täyttyvät.

Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Kaikkien osakeperusteisten järjestelmien myönnettyjen etuuksien osakkeina suoritettava osa arvostetaan myöntämishetken käypään arvoon ja rahana suoritettava osa raportointihetken käypään arvoon tai osakkeiden luovutushetken käypään arvoon.

Kannustinjärjestelmien kuluvaikutus kirjataan ansaintajakson aikana tulosvaikutteisesti. Maksamattomien osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käteissuorituksena maksettavat osat kirjataan taseeseen velaksi ja osakkeina suoritettavat osat omaan pääomaan voittovaroihin veroilla vähennettynä. Kannustinjärjestelmän perusteella syntyvät henkilösivukulut on kirjattu siltä osin kuin Glaston on velvollinen niitä maksamaan. Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 29.

Konsernituloslaskelman tuloverot sisältävät kunkin konserniyrityksen verotettavaan tulokseen perustuvat verot ja edellisten raportointikausien verojen oikaisut, jotka on laskettu paikallisten verosäännösten mukaan, sekä laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutokset.

Muina laajan tuloksen erinä kirjattavien erien verovaikutus kirjataan myös muihin laajan tuloksen eriin.

Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu väliaikaisista eroista taseen kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennalliset verosaamiset väliaikaisista eroista ja verotuksellisista tappiosta sisältyvät tilinpäätökseen vain siihen määrään asti kuin veroyksikölle todennäköisesti syntyy verotettavaa tuloa niin, että verosaamiset pystytään hyödyntämään. Verovelkaa ja -saamista laskettaessa on käytetty raportointikauden päättymishetkellä voimassa olevaa tai tulevien vuosien vahvistettua verokantaa.

Väliaikaiset erot muodostuvat pääosin poistoista, etuuspohjaisten järjestelyiden kirjauksesta, hankittujen yritysten nettovarojen arvostamisesta käypään arvoon, myytävissä olevien rahoitusvarojen ja johdannaissopimusten arvostamisesta käypään arvoon, vaihto-omaisuuteen sisältyvän sisäisen katteen eliminoinnista, osakeperusteisista maksuista ja vahvistetuista tappioista.

Glaston sisällyttää kertaluonteisiin eriin pääsääntöisesti vain rakennemuutoksista johtuvia eriä. Näihin voi sisältyä henkilöstövähennyksistä syntyviä kuluja, tuotevalikoiman rationalisoinnista syntyviä kuluja, tuotantorakenteen uudistamisesta johtuvia kuluja sekä toimipisteiden vähentämisestä syntyviä kuluja. Myös liikearvon arvonalentumistappio sisällytetään kertaluonteisiin eriin. Kertaluonteiset erät kirjataan tulosvaikutteisesti siihen kulu- tai tuottoerään, mihin ne luonteensa puolesta kuuluvat, ja ne sisältyvät liiketulokseen. Glaston esittää tunnuslukujen yhteydessä myös liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä.

Mikäli kertaluonteisiin eriin sisältyvä kulu peruutetaan esimerkiksi olosuhteiden muuttuessa, myös tämä peruutus esitetään kertaluonteisissa erissä.

Kertaluonteisiin eriin sisällytetään myös poikkeuksellisen suuret aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot tai -tappiot sekä konsernirakenteen muutoksista johtuvat luovutusvoitot tai -tappiot.

Liikearvo lasketaan osakkeiden hankintahinnan ja hankitun yrityksen nettovarojen käyvän arvon erotuksena hankintahetkellä. Liikearvoa, joka on syntynyt 1.1.2004 jälkeen hankittujen ulkomaisten yritysten hankinnasta, käsitellään hankitun yrityksen omaisuuseränä ja se muunnetaan euroiksi raportointikauden päättymispäivän valuuttakurssilla. Liikearvo, joka on syntynyt ennen 1.1.2004 tehdyistä yrityshankinnoista, on merkitty tilinpäätökseen hankintahetken valuuttakurssia käyttäen.

Yrityshankinnat, jotka on tehty 1.1.2004 jälkeen, on kirjattu IFRS 3:n (Liiketoimintojen yhdistäminen) mukaisesti. Kauppahintaa on kohdistettu aineettomille hyödykkeille, mikäli nämä aineettomat hyödykkeet ovat täyttäneet IAS 38:n (Aineettomat hyödykkeet) mukaiset aktivointikriteerit. Ennen 1.1.2004 tehtyjen yrityshankintojen kirjanpitokäsittelyä ei ole oikaistu IFRS-säännösten mukaiseksi. Uudistettua IFRS 3 -standardia on noudatettu 1.1.2010 jälkeen tehdyissä liiketoimintojen yhdistämisissä.

IFRS 3:n mukaisesti liikearvosta ei tehdä poistoja. Liikearvon kirjanpitoarvo testataan vuosittain arvonalentumistestillä. Testaus tehdään useammin, mikäli on viitteitä siitä, että liikearvon arvo on alentunut. Mahdolliset arvonalentumistappiot kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti. Glastonin liikearvo on kohdistettu konsernin rahavirtaa tuottaville yksiköille.

Aineeton hyödyke merkitään taseeseen, jos hyödykkeen hankintameno on määriteltävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että hyödykkeestä koituu yritykselle vastaista taloudellista hyötyä. Aineettomat hyödykkeet kirjataan taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon ja poistetaan tasapoistoina arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta.

Yrityshankintojen yhteydessä kirjatut liikearvosta erotetut aineettomat hyödykkeet kirjataan tytäryrityksen hankintahetkellä käypään arvoon.

Aineettomien hyödykkeiden arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:

Atk-ohjelmat, patentit, lisenssit, tavaramerkit, tuoteoikeudet                 3-10 vuotta

Kehittämismenot                                                          5 -7 vuotta

Muut aineettomat hyödykkeet                                      5-10 vuotta

Tutkimustoiminnan menot kirjataan tulosvaikutteisesti. Kehittämismenot aktivoidaan, jos niiden pohjalta voidaan laatia suunnitelmat uusista tai olennaisesti parannetuista tuotteista, jotka ovat kaupallisesti ja teknisesti käyttökelpoisia, ja konsernilla on riittävät voimavarat kehittämistyön loppuunsaattamiseen ja hyödykkeen käyttämiseen tai myymiseen. Hyödykkeestä kirjataan poistot siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Tulosvaikutteisesti kirjattavat tutkimus- ja tuotekehitysmenot sisältyvät tuloslaskelmassa liiketoiminnan kuluihin.

Vieraan pääoman menot aktivoidaan aineettomien hyödykkeiden hankintamenoon, mikäli aineettomat hyödykkeet ovat ehdot täyttäviä omaisuuseriä siten kuin IAS 23 Vieraan pääoman menot -standardissa määritellään. Vuosina 2015 ja 2014 Glastonilla ei ollut ehdot täyttäviä omaisuuseriä.

Aineelliset hyödykkeet esitetään alkuperäiseen hankintamenoonsa, josta on vähennetty poistot ja arvonalentumiset. Itse valmistettujen hyödykkeiden hankintameno sisältää materiaalit, välittömän työn ja kohdistettavissa olevan osuuden valmistuksen yleismenoista. Mikäli aineellinen hyödyke koostuu useammasta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat poikkeavat toisistaan, käsitellään kukin osa erillisenä hyödykkeenä. Hankittujen tytäryritysten aineelliset hyödykkeet arvostetaan tytäryrityksen hankintahetkellä käypään arvoon.

Poistot on laskettu hyödykkeiden taloudellisen vaikutusajan mukaisina tasapoistoina. Maa-alueista ei tehdä poistoja, koska niillä katsotaan olevan rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika.

Tavallisimmat konsernin laskentaperiaatteiden mukaiset poistoajat ovat:

Rakennukset ja rakennelmat                            25 – 40 vuotta

Raskaat koneet                                    10 – 15 vuotta

Kevyet koneet, laitteet ja kalusto                      3 – 5 vuotta

Atk-laitteet                                            3 – 10 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet                             5 – 10 vuotta

 

Aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot sisältyvät liiketoiminnan muihin tuottoihin ja myyntitappiot liiketoiminnan kuluihin.

Säännöllisin määräajoin suoritettavista suurista ja perinpohjaisista tarkastuksista tai kunnossapidosta johtuvat menot käsitellään investointeina ja niiden hankintamenot poistetaan vaikutusaikanaan. Normaalit kunnossapito- ja korjauskustannukset kirjataan tulosvaikutteisesti niiden syntyhetkellä.

Vieraan pääoman menot aktivoidaan aineellisten hyödykkeiden hankintamenoon, mikäli aineelliset hyödykkeet ovat ehdot täyttäviä omaisuuseriä siten kuin IAS 23 Vieraan pääoman menot -standardissa määritellään. Vuosina 2015 ja 2014 Glastonilla ei ollut tällaisia ehdot täyttäviä omaisuuseriä.

Lopetettu toiminto on segmentti tai merkittävää maantieteellistä aluetta edustava yksikkö, joka on luovutettu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi. Lopetetun toiminnon tulos esitetään omana eränään konsernin tuloslaskelmassa. Samassa erässä esitetään myös verojen jälkeiset voitot tai tappiot, jotka on kirjattu lopetetun toiminnon muodostavien omaisuuserien tai luovutettavien erien ryhmän arvostamisesta käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai niiden luovutuksesta. Vertailuvuoden tiedot on oikaistu.

Pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmä luokitellaan myytävänä oleviksi ja esitetään taseessa omana eränään, mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään pääasiallisesti omaisuuserän myynnistä sen sijaan, että se kertyisi omaisuuserän jatkuvasta käytöstä. Jotta omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmä voidaan luokitella myytävänä oleviksi, niiden on oltava välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan ja myynnin tulee olla erittäin todennäköinen. Tämän lisäksi on voitava olettaa, että myynti kirjautuu toteutuneeksi vuoden sisällä luokittelusta.

Myytävänä olevaksi luokiteltu omaisuuserä arvostetaan taseessa kirjanpitoarvoon tai sitä alempaan myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon, eikä siitä tehdä poistoja.

Myös luovutettavien erien ryhmään kuuluvat velat esitetään taseessa omana eränään.

IFRS 5:n (Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot) mukaista pitkäaikaisten varojen luokittelua ei sovelleta takautuvasti, mikäli standardin edellyttämiä arvostuksia ja muuta informaatiota ei ole niiltä ajankohdilta, jolloin luokitteluedellytykset ovat täyttyneet.

Glaston suorittaa vuotuiset liikearvon arvonalentumistestaukset neljännellä vuosineljänneksellä. Mikäli liikearvon arvonalentumisesta ilmenee kuitenkin viitteitä, tehdään arvonalentumistestaus aiemmin tilikauden aikana. Muiden hyödykkeiden kirjanpitoarvot tarkistetaan raportointikauden päättymispäivänä tai muulloin, mikäli tapahtumat tai olosuhteet viittaavat siihen, että omaisuuserän kirjanpitoarvo on alentunut. Mikäli viitteitä arvonalentumisesta ilmenee, arvioidaan omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä omaisuuserän käyvän arvon, josta on vähennetty myynnistä aiheutuvat menot, tai sitä korkeamman käyttöarvon perusteella. Arvonalentumistappio kirjataan tulosvaikutteisesti siinä tapauksessa, että omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä on pienempi kuin sen kirjanpitoarvo. Mikäli viimeisimmän arvonalentumistappion kirjaamisen jälkeen on tapahtunut positiivinen muutos kerrytettävästä rahamäärästä tehdyissä arvioissa, peruutetaan aiempina vuosina tehty arvonalentumiskirjaus korkeintaan siihen arvoon asti, joka omaisuuserälle olisi määritetty (poistoilla vähennettynä), mikäli siitä ei olisi aiempina vuosina kirjattu arvonalentumistappiota. Liikearvon arvonalentumistappioita ei peruuteta.

Kerrytettävissä olevat rahavirrat on laskettu perusteltavissa olevien oletusten ja ennusteiden pohjalta. Rahavirrat perustuvat viimeisimpiin johdon hyväksymiin suunnitelmiin tai ennusteisiin, kuitenkin korkeintaan viiden vuoden ajalta. Ennustekautta myöhäisemmät rahavirrat arvioidaan ekstrapoloimalla suunnitelmiin perustuvat luvut. Kerrytettävissä olevan rahamäärän diskonttauskorkona on käytetty keskimääräistä pääoman kustannusta. Se on määritelty ennen veroja ja sen voidaan katsoa kuvastavan markkinoiden näkemystä tarkasteluhetkellä rahan aika-arvosta ja omaisuuseriin liittyvistä riskeistä. Omaisuuserien arvon alentumisesta on kerrottu tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 12.

Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritellään käyttäen FIFO-menetelmää tai painotettua keskiarvoa. Nettorealisointiarvo on hyödykkeestä tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta vähennettynä arvioiduilla myyntikustannuksilla ja hyödykkeen valmiiksi saattamisesta johtuvilla menoilla.

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno käsittää raaka-aineista ja välittömistä työsuorituksista johtuvat menot, muut välittömät menot sekä systemaattisesti kohdistetun osuuden valmistuksen muuttuvista ja kiinteistä yleismenoista. Glastonin koneprojektien ei yleensä katsota olevan IAS 23 -standardin mukaisia ehdot täyttäviä omaisuuseriä, joten vieraan pääoman menoja ei normaaleissa konetoimituksissa sisällytetä vaihto-omaisuuden hankintamenoon.

Vaihto-omaisuuteen sisältyvät käytetyt koneet arvostetaan hyödykekohtaisesti siten, että käytetyn koneen kirjanpitoarvo ei ylitä määrää, jonka odotetaan saatavan koneen myynnistä. Tätä määrää arvioitaessa huomioidaan käytetyn koneen myyntikuntoon saattamisesta aiheutuvat kulut.

Vaihto-omaisuuteen sisältyvät uusien tuotteiden prototyypit arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon.

Julkiset avustukset kirjataan tulosvaikutteisesti samanaikaisesti niiden kulujen kanssa, joita ne on tarkoitettu kattamaan. Julkiset avustukset, jotka on saatu aineellisten hyödykkeiden hankintaan, kirjataan kyseisten hyödykkeiden hankintamenon vähennyksiksi.

Maksut Glaston-konsernin muista vuokrasopimuksista kuin rahoitusleasingsopimuksista kirjataan vuokrakuluiksi vuokra-ajan kuluessa.

Ne aineellisten hyödykkeiden vuokrasopimukset, joissa Glastonille siirtyy olennainen osa omistukseen liittyvistä riskeistä ja hyödyistä, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Ne kirjataan taseeseen vuokrasopimuksen alkaessa joko hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoituskuluksi ja velan lyhennykseksi. Leasingvuokravelat vähennettynä rahoituskuluilla on kirjattu korollisiin velkoihin, ja korko-osuus kirjataan tulosvaikutteisesti korkokuluksi vuokrakauden aikana.

Rahoitusleasingsopimuksilla rahoitetut aineelliset hyödykkeet poistetaan joko hyödykkeen taloudellisena pitoaikana tai sitä lyhyempänä vuokra-aikana.

Rahoitusleasingsopimuksilla Glaston on vuokrannut tuotannollisessa käytössä olevia koneita ja laitteita.

Sellaisiin sopimuksiin, jotka eivät ole juridiselta muodoltaan vuokrasopimuksia, mutta joissa on tosiasiallisesti kyse käyttöoikeuden antamisesta maksua vastaan tiettyyn hyödykkeeseen tietyksi ajanjaksoksi, sovelletaan tulkintaa IFRIC 4 Miten määritetään, sisältääkö järjestely vuokrasopimuksen. Mikäli järjestely tai sen osa tulkitaan vuokrasopimukseksi, käsitellään sitä tai osaa siitä IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti joko rahoitusleasingsopimuksena tai muuna vuokrasopimuksena.

Taseeseen merkitään varaus, kun jonkin aikaisemman tapahtuman seurauksena on syntynyt oikeudellinen tai tosiasiallinen olemassa oleva velvoite, ja on todennäköistä, että siitä aiheutuu vastaisia menoja, ja velvoitteen määrä on arvioitavissa luotettavasti.

Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan vain silloin, kun siitä on laadittu yksityiskohtainen, asianmukainen suunnitelma ja suunnitelman toimeenpano on aloitettu tai siitä on tiedotettu niille, joihin järjestely vaikuttaa. Varauksena kirjattava määrä vastaa parasta arviota menoista, joita olemassa olevan velvoitteen täyttäminen edellyttää raportointikauden päättymispäivänä. Mikäli rahan aika-arvon vaikutus on olennainen, varaukset diskontataan.

Takuuvaraus kirjataan, kun takuuseen oikeuttava tuote myydään. Takuuvarauksen määrä on arvioitu aiempina tilikausina toteutuneiden takuumenojen perusteella. Takuuvaraus on jaettu pitkä- ja lyhytaikaiseen takuuvaraukseen takuuajan pituudesta riippuen.

Varausten määrän ja todennäköisyyden arviointi sisältää johdon arvioita ja oletuksia. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista.

Glaston Oyj toteutti kesäkuussa 2015 esikäsittelykoneliiketoiminnan myynnin ja uudelleenorganisoi liiketoiminta- ja raportointirakenteensa. Tästä johtuen Glaston on arvioinut uudelleen raportoitavia segmenttejään ja yhdistänyt 1.7.2015 alkaen aikaisemmin erikseen raportoidut toimintasegmentit, Machines ja Services – segmentit, yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Jäljelle jäävä liiketoiminta koostuu lämpökäsittelykoneiden valmistuksesta ja myynnistä sekä koneiden palvelutoiminnasta.

Raportoitava segmentti noudattaa konsernitilinpäätöksen laatimis- ja arvostusperiaatteita. Raportoitava segmentti muodostuu toimintasegmenteistä, jotka on yhdistelty raportoitavaksi segmentiksi IFRS 8.12 kriteerien mukaisesti. Toimintasegmentit on yhdistelty, kun tuotteiden ja palvelujen luonne on samankaltainen, tuotantoprosessien luonne on samankaltainen, samoin kuin asiakastyyppi.

Myös tuotteiden jakelussa ja palvelujen tuottamisessa käytettävät menetelmät ovat samanlaiset. Segmentin sisäisissä liiketoimissa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Raportoitavasta segmentistä on kerrottu tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 5.

Laadittaessa konsernitilinpäätöstä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti yrityksen johto joutuu tekemään arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat taseen omaisuus- ja velkamääriin, vastuusitoumusten ja ehdollisten velkojen ja varojen määriin sekä raportointikauden tuottoihin ja kuluihin. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista.

Lisäksi konsernin johto käyttää harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa, ja mikäli on mahdollista valita kahden vaihtoehtoisen kirjaustavan välillä, myös kirjaustavan valinnassa.

Johdon harkintaa edellyttäviä arvioita sisältyy omaisuuserien arvonalentumistestauksiin, yrityshankintojen yhteydessä konserniin tulleiden aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden käypiin arvoihin ja taloudellisiin vaikutusaikoihin, muiden aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvioituihin taloudellisiin vaikutusaikoihin, taseeseen aktivoitujen kehittämismenojen arvioituun vastaiseen taloudelliseen hyötyyn, vaihto-omaisuuden ja myynti- ja lainasaamisten arvostukseen, laskennallisten verojen kirjaamiseen ja arvostamiseen, arvioon varausten määrästä ja todennäköisyydestä sekä etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattisiin oletuksiin.

Merkittävimmät johdon arviot liittyvät omaisuuserien arvonalentumistestauksiin, joissa laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. Arvonalentumistestauksissa johto arvioi omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän, joka on joko käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla, tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvoa laskettaessa tulevaisuuden rahavirrat perustuvat johdon arvioihin, samoin kuin näitä rahavirtoja diskontatessa käytettävät diskonttauskorot. Diskonttauskoron voidaan katsoa kuvastavan arvonalentumistestaushetken näkemystä rahan aika-arvosta ja omaisuuseriin liittyvistä riskeistä. Arvioidut rahavirrat sisältävät oletuksia muun muassa tulevasta hinnoittelusta, tuotantotasoista, kustannuksista sekä markkinoiden kehittymisestä. Arvonalentumistappio kirjataan, mikäli kirjanpitoarvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän. Arvonalentumistestauksiin liittyvät herkkyysanalyysit on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 12.

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden taloudellinen vaikutusaika perustuu johdon arvioon siitä ajanjaksosta, jolloin kyseisen hyödykkeen odotetaan olevan Glastonin käytettävissä. Hyödykkeen todellinen taloudellinen vaikutusaika voi kuitenkin poiketa alun perin arvioidusta, jolloin joko korjataan hyödykkeestä tehtäviä vuosittaisia poistoja tai kirjataan arvonalentumistappio.

Glaston aktivoi uusien tuotteiden kehittämismenoja taseeseensa. Muiden aktivointikriteerien lisäksi johdon on arvioitava kyseisestä kehittämismenosta saatava vastainen taloudellinen hyöty.  Mikäli vastaista hyötyä ei ole odotettavissa, on kehittämismeno kirjattava tulosvaikutteisesti kuluksi. Sillä, voidaanko kehittämismeno aktivoida taseeseen vai kirjataanko se välittömästi kuluksi, voi olla merkitystä raportointikauden tuloksen kannalta. Raportointikauden 2015 lopussa Glastonilla oli jatkuvien toimintojen aktivoituja kehittämismenoja taseessaan 4,0 (5,3) milj. euroa.

Vaihto-omaisuuden sekä myynti- ja lainasaamisten arvostus edellyttää jossain määrin johdon arviota. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon. Nettorealisointiarvo on hyödykkeestä tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta vähennettynä arvioiduilla myyntikustannuksilla ja hyödykkeen valmiiksi saattamisesta johtuvilla menoilla. Nettorealisointiarvoa käytetään alimman tasearvon testaukseen vaihto-omaisuuden yliarvostamisen estämiseksi. Myynti- ja lainasaamisista kirjataan arvonalentumistappio, mikäli johto arvioi, että saamisen kirjanpitoarvo ei enää vastaa sen käypää arvoa. Arvon alentumiseen viittaavina seikkoina pidetään mm. maksun laiminlyöntiä tai viivästymistä. Jatkuvien toimintojen vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvo oli raportointikauden päättymispäivänä 17,3 (21,8) milj. euroa, jatkuvien toimintojen myyntisaamisten 20,8 (24,2) milj. euroa ja lainasaamisten 1,8 (2,4) milj. euroa.

Laskennallisten verojen kirjaaminen ja arvostaminen edellyttää johdolta arvioiden käyttämistä, etenkin silloin, kun kyse on konserniyritysten tappioiden perusteella kirjatusta laskennallisesta verosaamisesta tai muusta väliaikaisesta erosta johtuvasta laskennallisesta verosaamisesta. Laskennalliset verosaamiset väliaikaisista eroista ja verotuksellisista tappiosta sisältyvät tilinpäätökseen vain siihen määrään asti kuin veroyksikölle todennäköisesti syntyy verotettavaa tuloa niin, että verosaamiset pystytään hyödyntämään. Kaikki verovelat ja -saamiset arvioidaan raportointikauden päättymispäivänä ja mahdollinen erotus kirjataan tulosvaikutteisesti. Glastonilla oli raportointikauden päättymispäivänä jatkuvien toimintojen laskennallisia verosaamisia 2,4 (3,0) milj. euroa ja laskennallisia verovelkoja 0,4 (1,1) milj. euroa.

Mikäli johto on arvioinut, että jonkin aikaisemman tapahtuman seurauksena on syntynyt oikeudellinen tai tosiasiallinen olemassa oleva velvoite, ja että on todennäköistä, että velvoitteesta aiheutuu Glastonille vastaisia menoja, on johto arvioinut velvoitteesta kirjattavan varauksen määrän. Varauksen määrä on johdon paras arvio menosta, jota velvoitteen täyttäminen Glastonilta edellyttää raportointikauden päättymispäivänä. Merkittävin varaus raportointikauden päättymispäivänä oli takuuvaraus, jatkuvien toimintojen osalta yhteensä 3,5 (4,0) milj. euroa. Johdon arvio takuuvarauksen määrästä perustuu aikaisempaan kokemukseen, ja johdon arvio uudelleenjärjestelyvarauksesta perustuu uudelleenjärjestelyä koskevaan suunnitelmaan, jossa on määritelty muun muassa toimipaikat ja henkilöt, joita uudelleenjärjestely koskee. Mikäli mahdollista, käytetään apuna ulkopuolisia asiantuntijoita varauksen arvon määrittämisessä. Mikäli johto on arvioinut, että on epätodennäköistä, että Glastonille on syntynyt velvoite, esitetään ehdollinen velka konsernitilinpäätöksen liitetiedossa.

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen sekä muiden pitkäaikaisten etuuspohjaisten työsuhde-etuuksien laskenta edellyttää tiettyjen oletusten valitsemista, joita vakuutusmatemaatikot käyttävät laskiessaan etuuspohjaisista järjestelyistä aiheutuvia vastuita. Oletuksia ovat muun muassa järjestelyihin liittyvien varojen ja velkojen arvostamisessa käytetyt diskonttauskorot sekä muut vakuutusmatemaattiset oletukset, kuten palkkatason nousuoletus ja odotettavissa oleva elinikä.

Hallituksen yhtiökokoukselle ehdottamasta osingosta ei tehdä kirjausta tilinpäätökseen. Osingonjako kirjataan vasta yhtiökokouksen päätöksen perusteella.

Omien osakkeiden hankinta siihen liittyvine menoineen esitetään oman pääoman vähennyksenä. Omien osakkeiden luovutuksesta saatu voitto tai tappio kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon verovaikutuksella vähennettynä.

Osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta raportointikauden aikana ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistulla keskimääräisellä painotetulla lukumäärällä, jota laskettaessa on vähennetty konsernin hallussa kulloinkin olevat omat osakkeet.

Laskettaessa laimennettua osakekohtaista tulosta on emoyhteisön omistajille kuuluvaa osuutta raportointikauden tuloksesta oikaistu vaihtovelkakirjalainan tulosvaikutuksella ja ulkona olevien osakkeiden keskimääräistä osakeantioikaistua painotettua keskiarvoa vaihtovelkakirjalainan vaikutuksella osakemäärään.

Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos on esitetty erikseen.

Glastonin tilauskanta sisältää konsernin raportointikauden päättymishetkellä olevat toimittamattomat sitovat tilaukset. Uuskonetilaukset ja konepäivitykset kirjataan tilauskantaan vasta kun on saatu sekä sitova sopimus että ennakkomaksu tai remburssi. Myös lopetetuissa toiminnoissa esitetyn Software Solutionsin ohjelmistotilaukset on kirjattu tilauskantaan vasta kun on saatu sekä sitova sopimus että ennakkomaksu tai remburssi.

Glastonin saatuihin tilauksiin kirjataan raportointikaudella tilauskantaan kirjatut sitovat toimitussopimukset sekä huoltoliiketoiminnan liikevaihto, mukaan lukien varaosa- ja työkalumyynti. Huoltoliiketoimintaan kuuluvista koneiden päivityksistä kirjataan saatuihin tilauksiin raportointikaudella tilauskantaan kirjatut sitovat toimitussopimukset.

Glaston Oyj ei ole vielä soveltanut seuraavia, IASB:n jo julkistamia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.

 • IAS 1 (muutos) Tilinpäätöksen esittäminen* (sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla):

Muutoksilla on tarkoitus rohkaista yhteisöjä käyttämään harkintaa tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja määritettäessä. Muutoksilla selvennetään esimerkiksi olennaisuuden käsitteen soveltamista ja harkinnan käyttöä tilinpäätöksen liitetietojen järjestyksen ja paikan määrittämisessä. Standardimuutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Glastonin konsernitilinpäätökseen.

 • IAS 16 (muutos) Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet* ja IAS 38 (muutos) Aineettomat hyödykkeet* (sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Muutoksilla selvennetään IAS 16:ta ja IAS 38:aa. Tuottoperusteisia poistomenetelmiä ei voida soveltaa aineellisiin käyttöomaisuus-hyödykkeisiin ja vain harvoin aineettomiin hyödykkeisiin. Standardimuutoksella ei arvioida olevan vaikutusta Glastonin konsernitilinpäätökseen.
 • IFRS 10 (muutos) Konsernitilinpäätös ja IAS 28 (muutos) Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin* (sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Muutokset koskevat IFRS 10:n sekä IAS 28:n vaatimusten välistä ristiriitaa, joka liittyy sijoittajan ja sen osakkuus- tai yhteisyrityksen välisiin omaisuuserien myynteihin tai luovutuksiin. Voitto tai tappio kirjataan täysimääräisesti, kun transaktioon sisältyy liiketoimen hankinta, riippumatta siitä, onko se tytäryrityksessä vai ei. Voitto tai tappio kirjataan osittain, kun transaktioon sisältyy omaisuuseriä, jotka eivät muodosta liiketoimintaa, vaikka nämä varat olisivat tytäryrityksessä. Standardimuutoksella ei arvioida olevan vaikutusta Glastonin konsernitilinpäätökseen. Muut 1.1.2016 voimaan tulevat uudet tai uudistetut standardit tai tulkinnat eivät ole merkityksellisiä Glastonin konsernitilinpäätöksen kannalta.
 • IFRS 15 Tuotot asiakassopimuksista* (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 15 luo kattavan viitekehyksen sen määrittämiseksi, voidaanko myyntituottoja tulouttaa, kuinka paljon ja milloin. IFRS 15 korvaa voimassaolevan tuloutusta koskevan ohjeistuksen, mm. IAS 18:n Tuotot, IAS 11:n Pitkäaikaishankkeet sekä IFRIC 13:n Kanta-asiakasohjelmat. IFRS 15:n mukaan yhteisön on kirjattava myyntituotot sellaiseen rahamäärään, joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu luovuttamiaan tavaroita tai palveluja vastaan. Glaston arvioi IFRS 15:n vaikutusten olevan merkittäviä konsernitilinpäätöksen kannalta.
 • IFRS 9 Rahoitusinstrumentit* (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Uusi standardi tulee vaiheittain korvaamaan kokonaan nykyisen IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. Glaston selvittää standardin vaikutusta konsernitilinpäätökseen.
 • IFRS 16 Vuokrasopimukset* (arvioitu voimaantulo 1.1.2019): IFRS 16 korvaa nykyisen IAS 17 – Vuokrasopimusstandardin. IFRS 16:n mukaan vuokralle ottajien on merkittävä lähes kaikista vuokrasopimuksista taseeseensa tulevaisuudessa maksettavia vuokria kuvastava vuokrasopimusvelka sekä omaisuuserä, joka vastaa tulevien vuokramaksujen nykyarvoa. Glaston selvittää standardin vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

*Kyseistä säännöstä ei ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa 31.12.2015.

Raportit ja esitykset

IR-Kalenteri

2018
9.1.2018Hiljainen jakso alkaa
8.2.2018Tilinpäätöstiedote 2017
12.2.2018Ilmoitus yhtiökokouksen asialistalle lisättävästä asiasta
viikko 11, 2018Vuosikertomus 2017
23.3.2018Hiljainen jakso alkaa
10.4.2018Yhtiökokous
23.4.2018 klo 13.00Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2018
10.7.2018Hiljainen jakso alkaa
9.8.2018Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018
1.10.2018Hiljainen jakso alkaa
31.10.2018Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2018

Sijoittajasuhteet

Yhteystiedot

agneta_selroosAgneta Selroos, Viestintäjohtaja

Puh.: +358 10 500 6105
Matkapuhelin: +358 40 745 3737
Faksi: +358 10 500 6515
agneta.selroos[at]glaston.net

Käynti- ja postitusosoite:
Glaston Oyj Abp
Lönnrotinkatu 11
FI-00120 Helsinki

Tiedonantopolitiikka

Glastonin tiedonantopolitiikassa kuvataan periaatteet ja menettelyt, joiden mukaisesti yhtiö tiedottaa pääomamarkkinoille. Glaston pyrkii varmistamaan, että kaikilla markkinatoimijoilla on viivytyksettä ja samanaikaisesti käytössään olennaista ja riittävää tietoa Glastonin rahoitusvälineen arvon määrittämiseksi.

Listattuna yhtiönä Glaston noudattaa EU:n säädöksiä, Suomen lakeja, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita sekä Finanssivalvonnan sekä Glastonin vahvistamia, kulloinkin voimassa olevia sisäisiä ohjeita.

Hallituksen hyväksymä tiedonantopolitiikka toimitetaan kaikkiin Glastonin yksiköihin eri puolilla maailmaa. Tavoitteena on varmistaa, että yhtiön tiedonantovelvoitteet ja -rajoitukset ymmärretään laajalti. Politiikka tarkastetaan määräajoin, ja sitä muutetaan tarvittaessa.  Lue koko dokumentti